NPRO; Årlig oversikt over offentliggjort informasjon

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende
til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for
allmenheten,jfr. børsforskriften §5-2 femte ledd.
Vedlagt følger på www.newsweb.no en oversikt over offentliggjort
informasjon fra 18. mars 2008 til 4. mai 2009 fra Norwegian Property ASA.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker