NPRO: Årlig oversikt over offentliggjort informasjon

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmenheten,jfr. børsforskriften §5-2 femte ledd.

Vedlagt følger en oversikt over offentliggjort informasjon fra og med 27. april 2011 til og med 26. april 2012 fra Norwegian Property ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Elise Heidenreich-Andersen, IR-direktør
Telefon: +47 951 41 147
Email: eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner