NPRO: Emisjon av aksjer

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ("NPRO" eller "Selskapet") utsendt 3. juni 2008. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet avholdt den 17. juni 2007 vedtok styrets forslag om emisjon med samlet bruttoproveny på ca NOK 2,5 milliarder. Emisjonen skjer ved utstedelse av 96,153,846 aksjer hver pålydende NOK 25.00 til en tegningskurs på NOK 26.00 per aksje gjennom en fortrinnsrettsemisjon for eksisterende aksjeeiere ("Fortrinnsrettsemisjonen"). Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet gjennom et garantikonsortium etablert av Pareto Securities AS og SEB Enskilda AS. Formålet med kapitalforhøyelsen er å finansiere gjenstående oppgjør knyttet til kjøpet av Norgani Hotels ASA, samt for generelt å styrke Selskapets balanse.
 
NPRO's aksjonærer per 18. juni 2008 vil bli tildelt fortrinnsretter til å tegne de nye aksjene. Det vil utstedes en tegningsrett per 1,097 eksisterende aksjer eiet av NPRO aksjonærer per 18. juni 2008. 1 tegningsrett gir rett til å tegne en ny aksje. Tegningsrettene vil være børsnotert i tegningsperioden. Det gjøres ikke forskjell på kjøpte tegningsretter og tildelte tegningsretter. Brøkdeler av tegningsretter vil ikke deles ut. Tegningsretter vil rundes ned til nærmeste hele rett.
 
Tegnerne i Fortrinnsrettsemisjonen vil bli tildelt aksjer i henhold til de tildelte og/eller kjøpte tegningsretter benyttet i tegningsperioden. Blir fortrinnsrettene ikke nyttet fullt ut, har de som har brukt sin fortrinnsrett og som har overtegnet, rett til å overta de gjenværende aksjene som ikke er tegnet utover de tildelte tegningsrettene på en pro rata basis. Det vil bli foretatt en proratarisk fordeling så langt som mulig iht. til det antall tegningsretter den enkelte har nyttet (overtegningen). Dersom proratarisk tildeling ikke lar seg gjennomføre pga. for få gjenværende aksjer, vil det bli foretatt tildeling etter en loddtrekningsrutine.
 
Det er adgang til å tegne i Fortrinnsrettsemisjonen også for dem som ikke eier tegningsetter i Selskapet. Dersom det, etter tildeling i henhold til det ovenstående fortsatt gjenstår aksjer som ikke er tildelt, skal det resterende antall fordeles blant disse tegnerne i henhold til det tegnede beløp. Ved eventuell overtegning skal det foretas tildeling på pro-rata basis.
 
Dersom det, etter at allmennaksjelovens bestemmelser vedrørende tildeling er ivaretatt, fortsatt gjenstår aksjer som ikke er tildelt, skal deltakerne i garantikonsortiet ha rett til å bli tildelt de øvrige aksjene i henhold til inngåtte garantiavtaler.
 
NPRO's aksjer (tickerkode NPRO) noteres eksklusiv tegningsrett fra og med torsdag 19. juni 2008.
 
Selskapet vil utarbeide et prospekt i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen som skal godkjennes av Oslo Børs ASA. Tegningsperioden vil starte så snart prospektet er godkjent av Oslo Børs ASA, forventet ca. 26. juni 2008. Tegningsperioden vil løpe i to uker. 
 
Fortrinnsrettsemisjonen er tilrettelagt av Pareto Securities AS og SEB Enskilda AS.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt
Widar Salbuvik, Styreleder, Norwegian Property ASA, Tel. +47 901 80 060
 
 
Denne informasjonen er gitt i henhold til reglene om offentliggjøring i §5-12 vphl (Verdipapirhandelloven)

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner