NPRO -FOKUS PÅ LANGSIKTIG VERDISKAPNING

Norwegian Property ASA oppnådde et resultat fra videreført virksomhet før skatt og verdiendringer på NOK 86,5 millioner i fjerde kvartal 2010, sammenlignet med NOK 41,2 millioner i tilsvarende periode året før. Brutto leieinntekter var NOK 250,4 millioner mot NOK 261,9 millioner i fjerde kvartal 2009. Etter verdiendringer var resultat før skatt fra videreført virksomhet NOK 149,6 millioner i fjerde kvartal 2010, sammenlignet med NOK 63,0 millioner i tilsvarende periode i 2009. Etter resultat for ikke-videreført virksomhet og skatt ble overskuddet på NOK 348,8 millioner i fjerde kvartal 2010 mot et underskudd på NOK 168,2 millioner i samme kvartal 2009.

Konsernsjef Olav Line sier i en kommentar:

 

"2010 var et år i endringens tegn for Norwegian Property. Vi har rendyrket vår satsing mot kontorsegmentet med salg av Norgani Hotels. Vi har transformert selskapet fra en finansiell aktør til en industriell aktør gjennom etablering av  egne organisasjoner for eiendomsforvaltning og utvikling. Samtidig har vi styrket både markedsorganisasjonen og vår finansfunksjon. Vi fokuserer nå alt vårt arbeid mot våre langsiktige mål om å bli det mest kundeorienterte kontoreiendomsselskapet i Norge samtidig som vi leverer minst 12% avkastning på våre aksjonærers egenkapital.

Kontorvirksomheten fortsatte å levere positive resultater i 4. kvartal; det operative resultatet gjenspeiler stabil og god drift, og vår løpende kontantstrøm er god. Markedsutviklingen i 4. kvartal bekrefter at kontormarkedet fortsatt er i bedring.

 

Vi fortsetter å bedre vår finansielle fleksibilitet. I løpet av 2010 har vi redusert vår belåningsgrad (Loan To Value) med 13 prosentpoeng fra 75,7 prosent til 62,7 prosent når effekten av selgerkreditten knyttet til Norgani medregnes.

 

Noen hadde kanskje forventet at vi skulle skrive opp våre eiendomsverdier i 4. kvartal. Selv om vi nå har en gjennomsnittlig gjenstående løpetid for leiekontrakter på 5,2 år, straffer de eksterne verdivurdererne fortsatt eiendommer med usikkerhet rundt fremtidig leiesituasjon hardt. Vi ser en dynamikk i eiendomsmarkedet hvor investorene gradvis er villig til å ta mer risiko. Samtidig er det meste av vårt operasjonelle fokus nå rettet mot de eiendommene som har leieforfall frem til 2015. Vi er i en heldig situasjon hvor utløp av disse leiekontraktene sammenfaller med et leiemarked i positiv utvikling."

 

Kontakt ir & presse

 

Administrerende direktør Olav Line
Telefon:              +47 48 25 41 49
E-post:                  olav.line@norwegianproperty.no

 

Finans- og investeringsdirektør Svein Hov Skjelle
Telefon:               +47 93 05 55 66
E-post:                  svein.hov.skjelle@norwegianproperty.no

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker