NPRO: Foreslått tegningsrettsemisjon fullt garantert

For å finansiere det resterende oppgjøret for oppkjøpet av Norgani Hotels til EQT / Scandic og andre finansielle investorer, og for å styrke selskapets balanse for å kunne kapitalisere på den sterke underliggende utviklingen i kontormarkedet i Norge og hotellmarkedet i Norden, har styret foreslått å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 17. juni 2008 for å beslutte en økning i egenkapitalen, i form av en tegningsrettsemisjon, på NOK 2,5 milliarder.
 
Omtrent 2/3 av emisjonen vil bli benyttet til å finansiere oppgjøret av  EQT/Scandic-forpliktelsen og utkjøp av andre finansielle investorer i Oslo Properties AS, mens den resterende andel vil bli brukt til å styrke selskapets balanse. Etter emisjonen og det påfølgende oppgjøret til EQT / Scandic og andre finansielle investorer, vil selskapet ha en gjeldsgrad (Loan to Value) på ca. 70 % (sammenlignet med ca. 80 % gjeldsgrad ved utgangen av 1. kvartal 2008 inkludert forpliktelsen til å innløse minoritetene i Oslo Properties AS).
 
Den foreslåtte økningen i egenkapital vil bli gjennomført som en tegningsrettsemisjon med tegningsretter for eksisterende aksjeeiere i Norwegian Property ("NPRO" eller "Selskapet") pr. 18. juni 2008 ("Tegningsrettsemisjonen"). Aksjene er forventet å handles ex tegningsretter fra rundt 19. juni 2008. Omsettelige tegningsretter vil bli distribuert til eksisterende aksjeeiere kort tid etter den ekstraordinære generalforsamling som vil bli holdt ca. 17. juni 2008. Pris per aksje i tegningsrettsemisjonen er forelått til NOK 26, som reflekterer en rabatt på omtrent 26 % basert på sluttkurs torsdag 29. mai 2008. Tegningsrettsemisjonen vil øke antallet aksjer i NPRO med ca. 96,2 millioner til ca. 201,7 millioner aksjer. Selskapet foreslår en tegningsrettsemisjon for å unngå unødvendig utvanning av eksisterende aksjonærer.
 
Den foreslåtte økningen i egenkapitalen er garantert av et konsortium bestående av eksisterende aksjonærer og nye investorer. Hver enkelt garantist har forpliktet seg til, pro rata i forhold til sin andel av garanti beløpet, å tegne for aksjer som ikke er gyldig tegnet for innenfor tegningsperioden for den foreslåtte tegningsrettsemisjonen. Garantikonsortiet ble ca. 40 % overtegnet, og eksisterende aksjonærer utgjorde den største gruppen tegnere. Følgende primærinnsidere og nærstående parter deltar i garantikonsortiet: Widar Salbuvik og tilknyttede selskaper (styreleder), Awilhelmsen  og Torstein Tvenge og tilknyttede selskaper (styremedlem).
 
Deltagerne i garantikonsortiet som er eksisterende aksjonærer har autorisert styrets leder til å stemme for økning av egenkapitalen på selskapets ekstraordinære generalforsamling. Hvis økningen i egenkapital ikke har blitt godkjent av selskapets ekstraordinære generalforsamling innen 30. juni 2008, vil garantiavtalen automatisk bortfalle.
 
Garantikonsortiet er etablert av Pareto Securities AS og SEB Enskilda AS.
 
Selskapet vil foreberede et prospekt for tegningsrettsemisjonen som vil være avhengig av godkjennelse fra Oslo Børs ASA. Det er forventet at et slikt prospekt vil bli godkjent rundt 25. juni 2008.
 
Innkallelsen til ekstraordinær generalforsamling er forventet distribuert 3. juni 2008.
 
Petter Jansen, Adm. dir., Norwegian Property ASA, Tel: 900 98 728
Widar Salbuvik, Styreleder, Norwegian Property ASA, Tel. 901 80 060
 
Denne informasjonen er gitt i henhold til reglene om offentliggjøring i §5-12 vphl (Verdipapirhandelloven)

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner