NPRO; Presentasjon av resultater for 2. kvartal 2008Norwegian Property hadde i 2. kvartal brutto leieinntekter på mnok 474,1 mot mnok 243,8 i samme kvartal i fjor. Resultat før skatt verdiendringer og renter på oppkjøpsfinansiering var mnok 128,6. Etter verdiendringer på derivater og investeringseiendom og renter på oppkjøpsfinansiering var resultatet mnok -1.071,8.

Markedsverdien for selskapets eiendomsportefølje per 30. juni 2008 var NOK 28,5 milliarder. Netto egenkapital per aksje var nok 39,51 (nok 39,65 hvis EPRA-standarden legges til grunn).


 
Hovedpunkter i 2. kvartal 2008:
 
 • Egenkapital per aksje etter gjennomført emisjon er nok 39,51. Justert egenkapital per aksje basert på EPRA-standarden er nok 39,65.
 •  
 • Positiv endring i markedsverdien for finansielle derivater var mnok 543.2 million i andre kvartal (mnok 400,7 i første halvår). Total markedsverdi for de finansielle derivatene var mnok 1.026,2 ved slutten av andre kvartal.
 •  
 • Negativ markedsverdijustering av investeringseiendom var mnok 1.688,0 (5,6%) i andre kvartal (mnok 1.809,4 i første halvår).
 •  
  -         Total markedsverdi for eiendomsporteføljen (før skattejustering) er mnok 28.512.
  -         Implisitt netto yield basert på leienivå i gjeldende leiekontrakter er 6,1%
  -         Implisitt netto yield hvis kontorporteføljen reguleres til dagens markedsleie er 6,6%
   
 • Leieinntektene i andre kvartal 2008 var mnok 474,1 (mnok 243,8 i samme kvartal i 2007) og tap før skatt var mnok 1.071,8 (mot resultat før skatt på mnok 1.141,7 i samme kvartal i 2007).
 •  
 • Rettet emisjon på totalt mnok 2.500 ble sluttført i juli. Provenyet fra emisjonen er benyttet til å innløse minoritetene i Oslo Properties som har put/call opsjoner samt styrke konsernets balanse. Gjeldsgrad (Loan To Value) etter emisjonen og verdiendringene i andre kvartal er omkring 75%. Emisjonen ble gjennomført etter at salgsprosessen knyttet til Norgani Hotels og Oslo Properties ble avsluttet i mai.
 •  
 • Widar Salbuvik ble valgt til ny styreleder på ordinær generalforsamling i mai. Hans Herman Horn, Hilde Vatne og Helene Jebsen Anker ble valgt til nye styremedlemmer på en ekstraordinær generalforsamling i juli. Torstein Tvenge, Jostein Devold og Anne Birgitte Fossum fortsetter som ordinære styremedlemmer.


 • Etter gjennomført emisjon har Norwegian Property arbeidsro til å arbeide mot mer langsiktige mål. Vi vil fortsatt ha et sterkt fokus mot å styrke vår balanse, men kan nå bruke nødvendig tid for å sikre at vi oppnår riktige verdier ved eventuelle salg. Samtidig har vi sterkt fokus mot fornyelser av leiekontrakter og utvikling av eiendommene for å sikre at leieinntektene fremover reflekterer det sterke leiemarkedet," sier administrerende direktør Petter Jansen i en kommentar.

  Resultatrapporten for første halvår 2008 og presentasjon er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.norwegianproperty.no.


  For ytterligere informasjon, kontakt:
  Administrerende direktør,  Petter Jansen, mobil 900 98 728
  Finans- og økonomidirektør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

  Kontakter

  • Norwegian Property ASA

  Abonner

  Dokumenter og linker