NPRO 1Q 2012 - POSITIV TENDENS INNEN UTLEIE, BELÅNINGSGRAD YTTERLIGERE REDUSERT

 

Norwegian Property ASA oppnådde et driftsresultat før verdiendringer og gevinst/tap på NOK 202,3 millioner i første kvartal 2012, en nedgang på 5,6 prosent fra tilsvarende periode året før. Samlete leieinntekter var NOK 247,0 millioner, en moderat nedgang fra NOK 253,7 millioner i første kvartal 2011, som hovedsakelig skyldes salg av eiendommer. Etter verdiendringer var resultat før skatt NOK 106,4 millioner i første kvartal 2012, ned fra NOK 558,9 millioner i tilsvarende periode i 2011. Resultat etter skatt viste et overskudd på NOK 77,3 millioner, sammenlignet med NOK 494,2 millioner i samme kvartal 2011. Med dette oppnådde selskapet en ordinær fortjeneste per aksje (EPS) i første kvartal på NOK 0,16. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 10,51 per aksje per 31. mars 2012, ned fra NOK 10,99 per aksje ved utgangen av første kvartal 2011 (EPRA: NOK 11,75 ved utgangen av første kvartal 2012).

Selskapet oppnådde en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på NOK 84,0 millioner i første kvartal, sammenlignet med NOK 117,2 millioner i samme periode i fjor. Netto belåningsgrad for konsernet var 61,5 prosent ved utgangen av første kvartal, ned fra 64,6 prosent ved utgangen av mars 2011. Nedgangen skyldes at flere eiendomstransaksjoner ble gjennomført i perioden. Justert for effekten av selgerkreditten ytet til kjøperne av Norgani, var netto belåningsgrad 57,4 prosent ved utgangen av første kvartal 2012.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Norwegian Property har gjennom årets første tre måneder jobbet målrettet for å redusere ledigheten i Nydalen i Oslo, og for å sikre nye leieavtaler for eiendommene som omfattes av planlagte utviklingsprosjekter i porteføljen. Det er gledelig at aktiviteten innen utleie har gitt resultater i form av flere nye og reforhandlete leiekontrakter med tilfredsstillende betingelser. I tillegg til Nydalen, er det inngått vesentlige leieavtaler både i Drammensveien 134 på Skøyen og på Aker Brygge. I Bryggetorget 1, som nylig ble overtatt av Norwegian Property, er ledige lokaler i ferd med å fylles opp med nye leietakere. Som resultat av høy utleieaktivitet i kvartalet har gjennomsnittlig gjenværende løpetid for konsernets leieavtaler økt til 5,2 år.

I 2012 igangsettes omfattende ombyggings- og oppgraderingsprosjekter for å styrke Aker Brygges posisjon som Oslos mest attraktive bydel og kontorområde. Første steg i ombyggingsprosessen, som vil pågå over en fire års periode, er rehabilitering av Stranden 3 (Verkstedhallene) og Bryggegata 7-9 (Administrasjonsbygget). Godkjente rammetillatelser er mottatt for begge prosjektene, og arbeidet er igangsatt. Sentralt fremover vil være god prosjektstyring og -gjennomføring, samt å sikre flere nye leieavtaler som synliggjør verdipotensialet i de ombygde arealene i porteføljen.”

Se resultatrapport for første kvartal 2012 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=58089

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør
Telefon: +47 482 54 149
Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, IR-direktør
Telefon: +47 951 41 147
Email: eha@npro.nov

 

 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA