NPRO 2Q 2013: NYE LEIEKONTRAKTER OG TOPPNIVÅ I OMBYGGINGSAKTIVITET

Norwegian Property oppnådde et positivt resultat før skatt på NOK 114,6 millioner i andre kvartal 2013. Samlede leieinntekter beløp seg til NOK 203,4 millioner, noe som ga et driftsresultat før verdiendringer på NOK 160,3 millioner. Etter realiserte finansposter ble positivt resultat før verdiendringer NOK 56,1 millioner. Igangsatte ombyggingsprosjekter i porteføljen fører til en nedgang i leieinntekter for flere større eiendommer og til økning i midlertidig arealledighet.

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 1,3 millioner og positiv verdiendringer for finansielle derivater utgjorde NOK 57,2 millioner. Etter skattekostnad på NOK 39,2 millioner ble periodens resultat NOK 75,4 millioner. Dette medførte et positivt ordinært resultat per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,14. Utbytte ble utbetalt med NOK 0,20 i andre kvartal 2013. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,29 per aksje per 30. juni 2013, ned fra NOK 9,35 per aksje ved utgangen av første kvartal 2013 (EPRA: NOK 10,29 ved utgangen av andre kvartal 2013).

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar: "Andre kvartal har vært et svært aktivt kvartal på utleiesiden. Samlet har vi signert 31 leiekontrakter med en samlet årsleie på NOK 96,9 millioner, hvorav NOK 78,0 millioner er knyttet til de store utviklingsprosjektene våre på Aker Brygge. De fleste kontraktene har svært lang løpetid, og sikrer langsiktig kontantstrøm ved ferdigstillelse. Vårt fokus er fullt og helt på prosjektgjennomføring og utleie. Leiemarkedet i Oslo er fortsatt preget av god etterspørsel og begrenset tilgang. Med positive markedsutsikter, høy aktivitet innen utleie og god operasjonell drift fortsetter arbeidet med å videreutvikle potensialet i porteføljen. "

Se resultatrapport for andre kvartal 2013 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=77666

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør, Telefon: +47 482 54 149, Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør, Telefon: +47 930 55 566, Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA