NPRO 2Q 2014: ØKENDE LEIEINNTEKTER SOM FØLGE AV INNFASING AV LEIEKONTRAKTER

Flere arealer ble ferdigstilt og tatt i bruk av nye leietakere i løpet andre kvartal 2014 og samlede leieinntekter var NOK 187,8 millioner, en økning fra NOK 181,1 millioner i første kvartal 2014. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 141,9 millioner. Etter realiserte finansposter ble positivt resultat før skatt og verdiendringer NOK 43,2 millioner.

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 180,2 millioner og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 114,9 millioner. Etter en skattekostnad på NOK 25,1 millioner ble periodens resultat positivt med NOK 83,4 millioner. Dette medførte et positivt ordinært resultat per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,15. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,25 per aksje per 30. juni 2014, opp fra NOK 9,09 per aksje ved utgangen av første kvartal 2014 (EPRA: NOK 10,35 ved utgangen av andre kvartal 2014).

Se resultatrapport for andre kvartal 2014 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=19370775

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

***

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 41 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,8 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA