NPRO 3Q 2011 - strategisk satsning på kundetilfredshet gir positive resultater

 

Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt og verdiendringer på NOK 84,6 millioner i tredje kvartal 2011, en nedgang på 1,7 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Brutto leieinntekter var NOK 259,2 millioner, sammenlignet med NOK 250,7 millioner i tredje kvartal 2010. Etter urealiserte verdiendringer var resultat før skatt NOK -257,2 millioner i tredje kvartal 2011, ned fra NOK 140,7 millioner i tilsvarende periode i 2010. Resultat etter skatt viste et underskudd på NOK 178,3 millioner i tredje kvartal 2011, sammenlignet med et overskudd på NOK 76,0 millioner i samme kvartal 2010. Med dette oppnådde selskapet en ordinær fortjeneste per aksje (EPS) i tredje kvartal på NOK -0,36. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 10,78 per aksje per 30. september 2011, opp fra NOK 9,30 per aksje ved utgangen av tredje kvartal 2010 (EPRA: NOK 12,10 ved utgangen av tredje kvartal 2011).

Selskapet oppnådde en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på NOK 205,7 millioner i tredje kvartal, sammenlignet med NOK 22,8 millioner i samme periode i fjor. Netto belåningsgrad for konsernet var 64,0 prosent ved utgangen av tredje kvartal, ned fra 69,2 prosent ved utgangen av september 2010. Justert for effekten av selgerkreditten ytet til kjøperne av Norgani, var netto belåningsgrad 60,2 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2011.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

”Norwegian Property leverer økte leieinntekter i tredje kvartal og en solid kontantstrøm fra selskapets operasjonelle drift. Belåningsgraden er ytterligere redusert i løpet av kvartalet, og ligger innenfor selskapets langsiktige styringsmål. Ved utløpet av september utgjorde ledigheten i porteføljen 5,1 prosent, noe som er en nedgang fra 6,2 prosent ved utgangen av andre kvartal 2011, og lavere enn den generelle ledigheten i Oslo-markedet.

For Norwegian Property har det vært høy aktivitet innen utleie i tredje kvartal, med inngåelse av 21 nye eller forlengede leiekontrakter til en samlet verdi av NOK 49 millioner. I tråd med selskapets strategi for aktiv forvaltning av eiendomsporteføljen har selskapet i tillegg inngått avtale om kjøp av fire kontorseksjoner på Aker Brygge og salg av én eiendom utenfor Norwegian Propertys strategiske satsningsområde. Norwegian Property ser på transaksjonene som både finansielt og operasjonelt attraktive.

Spesielt gledelig er det at resultatene fra kundeundersøkelsen gjennomført av Norsk Leietakerindeks (NLI) viser en betydelig forbedring i samlet kundetilfredshet (KTI) sammenlignet med tilsvarende målinger i 2009. Selskapet har siden 2010 satset målrettet på bedre kundeservice og økt nærhet til kundene, blant annet gjennom opprettelse av eget kundesenter og intern avdeling for eiendomsdrift og -vedlikehold. Dette har gitt målbare resultater i form av at samlet KTI-verdi har steget fra 60 til 66 på NLIs skala. Resultatene fra kundeundersøkelsen gir inspirasjon til å intensivere innsatsen for å nå selskapets langsiktige mål om en kundetilfredshet som overstiger 70.”

Se resultatrapport for tredje kvartal 2011 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, IR-direktør
Telefon: +47 951 41 147

Email: eha@npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker