NPRO refinansierer

Norwegian Property har inngått låneavtaler og mandatavtaler med Nordea Bank Norge ASA og SEB Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) om finansiering med et samlet volum på inntil nok 21 milliarder. Avtalene omfatter refinansiering av trekk under eksisterende syndikert lånefasilitet, etablering av en ny revolverende lånefasilitet  samt kommitterte rammer for transaksjoner.
 
Samlet volum er betydelig større enn dagens rammer og refinansieringen skjer på lavere marginer enn dagens fasiliteter. Etter refinansieringen er Norwegian Propertys gjennomsnittlige lånemargin redusert til 56 basispunkter. Samtidig vil løpende kostnadsføring av balanseførte omkostninger reduseres med 8 basispunkter. Gjennomsnittlig påslag på basisrenten vil derfor reduseres med omkring 12 basispunkter. Konsernet har langsiktig rentesikring for 80% av konsernets rentebærende gjeld. Konsernets gjennomsnittlige rentekostnad ved utgangen av 2. kvartal er 5,0%. Øvrige lånevilkår er i det alt vesentlige i samsvar med dagens låneavtaler. For fremtidig vekst vil låneavtalen tilpasses det enkelte kjøp.
 
Refinansieringen gir en tilnærmet nøytral regnskapsmessig effekt i 2. kvartal 2007. Kostnadsføring av tidligere balanseførte etableringskostnader relatert til de refinansierte lånene og refinansieringsomkostninger oppveies av positiv resultateffekt fra avslutning av sikringsbokføring relatert til disse lånene.
 
For ytterligere informasjon kontakt
Norwegian Property ASA, Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner