PLIKTIG TILBUD FRA GEVERAN TRADING CO LTD

Styret i Norwegian Property ASA viser til separat melding fra Geveran Trading Co Ltd (Geveran) om at Geveran fremmer et pliktig tilbud på samtlige utestående aksjer i Norwegian Property ASA til pris kr. 10,- per aksje. Tilbudsperioden løper fra 18. desember 2014 til 15. januar 2015 kl. 16:30.

I tråd med verdipapirhandellovens krav vil styret gi en uttalelse til aksjonærene om tilbudet fra Geveran. Uttalelsen søkes fremlagt så tidlig som mulig og senest innen en uke før utløpet av tilbudsperioden.

Styret vil for øvrig løpende vurdere situasjonen i tråd med gjeldende verdipapirregelverk, og selskapet vil informere markedet og selskapets aksjonærer når dette er påkrevet.

Norwegian Property ASA har engasjert Advokatfirmaet Thommessen AS som juridisk rådgiver og Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) som finansiell rådgiver i forbindelse med prosessen.

Kontaktinformasjon:

Styreleder Henrik Christensen, tel: 90 96 76 83

Konsernsjef Olav Line, tel: 48 25 41 49

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner