Resultat- og nøkkeltall for Norwegian Propertys kontorportefølje i 3. kvartal

Vedlagt oversendes resultat- og nøkkeltall for 3. kvartal for Norwegian Property's kontorportefølje.
 
Full resultatrapport for Norwegian Property konsernet for 3. kvartal 2007, som også inneholder konsoliderte resultater og balanser for Norgani Hotels ASA og Oslo Properties AS, vil bli fremlagt 13. november.
 
Omsetningen for Norwegian Property's kontorportefølje ble mnok 242,2 i 3. kvartal. Omsetningen inkluderer ikke leiesubstitutt for Aker Hus og utbetalinger under andre leiegarantier på samlet mnok 23,4. "Run-rate" for brutto leieinntekter per 1. januar 2008 utgjør mnok 1.156,9 før inflasjonsjustering for 2007.
 
Eiendomsrelaterte kostnader utgjorde mnok 16,8 og reflekterer at mye av årets planlagte vedlikehold gjennomføres i sommerhalvåret. Konsernrelaterte kostnader utgjorde mnok 12,8. Netto ordinære finanskostnader før verdiendringer derivater utgjorde mnok 135,4, og inkluderer positive engangseffekter på mnok 10,9.
 
Resultat før verdiendringer investeringseiendom og verdiendring finansielle derivater for Norwegian Property, uten Norgani, ble dermed mnok 77,2.
 
Samlet markedsverdi for Norwegian Propertys finansielle derivater (uten Norgani) utgjorde mnok 494 ved utgangen av 3. kvartal. Den negative verdiendringen på disse derivatene utgjorde mnok 94,2 i 3. kvartal.
 
Konsernets eiendomsportefølje er som i tidligere kvartaler verdivurdert av DTZ Realkapital. Samlet ble selskapets eiendomsportefølje, inkludert utviklingseiendommen Aker Hus, vurdert til mnok 20.895. Verdiøkningen for investeringseiendom, som blir resultatført i 3. kvartal, utgjorde dermed mnok 68,9. En mer detaljert gjennomgang av verdivurderingene vil bli gjennomgått på resultatpresentasjonen 13. november.
 
"Arealledigheten i Oslo-markedet samlet er nå under 5%. Leieprisutviklingen i CBD (Central Business District) er fortsatt sterk, men også populære kontorområder utenfor CBD, som Skøyen og Nydalen, viser en tiltagende leieprisvekst," sier Petter Jansen, administrerende direktør i Norwegian Property ASA.
 
Vedlagt følger oppdaterte porteføljeoversikter for konsernets kontorportefølje, uten Norgani. 
 
Samlet konsolidert resultat- og balanse som også inkluderer Norgani Hotels ASA og Oslo Properties AS, vil bli fremlagt 13. november. Invitasjon til presentasjonen samt detaljer for web-cast vil bli offentliggjort over Oslo Børs' nyhetssystem.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Petter Jansen, mobil 900 98 728
Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker