- Bekymret for samfunnssikkerheten innen sårbar IKT-infrastruktur

Pressemelding Nasjonal sikkerhetsmyndighets kommentarer til Statsbudsjettet 2005: - Bekymret for samfunnssikkerheten innen sårbar IKT-infrastruktur NSM støtter Regjeringens syn på at samfunnssikkerhetsarbeidet skal prioriteres i en tid hvor den militære trusselen ikke lenger er fremtredende. Statsbudsjettet 2005 ivaretar imidlertid ikke det forebyggende sikkerhetsarbeidet i forhold til samfunnskritisk infrastruktur. NSM støtter Regjeringens syn på at arbeidet med samfunnssikkerhet må styrkes i flere sektorer i tråd med at trusselbildet mot Norge er i forandring, men er bekymret for at forebyggende sikkerhetsarbeid i forhold til sårbar infrastruktur og trussel om sabotasje, spionasje og terror ikke styrkes i budsjettforslaget. - Det er viktig at NSM ikke blir sett på som en støttevirksomhet for Forsvarets operative virksomhet, men at vi som selvstendig direktorat får tilstrekkelige midler til å iverksette viktige tiltak på hele samfunnssikkerhetssiden, sier direktør Jan Erik Larsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. - NSM utfører oppgaver både i forhold til militær og sivil sektor. Med årets budsjettforslag er vi ikke i stand til å iverksette helt nødvendige tiltak i motsetning til sammenlignbare etater som styrkes i budsjettet. Av 30,4 mrd kroner som er avsatt til Forsvarsbudsjettet går 96 millioner til NSM. Dette er en nominell økning på 1,9 prosent fra 2004, men i realiteten en stagnasjon i forhold til trusselbildet. Det kan i denne sammenheng se ut til at Regjeringen ikke velger å prioritere oppstarten av et NorCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team) som skal forebygge og reparere skader i forhold til alvorlige IKT-sikkerhetshendelser som rammer systemer med samfunnskritiske funksjoner. Slike enheter er etablert eller under planlegging i de fleste av våre samarbeidsland, og blir sett på som et vesentlig tiltak i arbeidet med forebyggende sikkerhet. For mer informasjon, kontakt: Sofie Bruun Informasjonsrådgiver Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tlf: 99 20 82 62 e-post: sofie.bruun@nsm.stat.no NSM er et selvstendig direktorat under Forsvarsdepartementet. Som forvalter av sikkerhetsloven er det NSMs oppgave å føre tilsyn overfor Forsvaret og sivile offentlige virksomheter med henblikk på at samfunnssikkerheten er ivaretatt i forhold til loven. NSM utvikler også tiltak som skal forebygge angrep på sårbar infrastruktur. NSM teller i dag 125 ansatte. www.nsm.stat.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no