Innkalling til ordinær generalforsamling i ODIM ASA

Dato/tid: 25. mai 2009 kl. 09:30
Sted: Selskapets hovedkontor 6063 Hjørungavåg.

Agenda:
1. Åpning av møtet v/styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2008 for ODIM ASA og konsernet, herunder styrets forslag til utbytte og disponering av årsresultat
5. Godkjennelse av erklæringen om lederlønn fra styret, jf. allmennaksjeloven § 6-16a
6. Godkjennelse av styrehonorar
7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2008
8. Styrevalg
9. Styrefullmakt - erverv av egne aksjer
10. Styrefullmakt – fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital
11. Vedtektsendring – Innføring av valgkomité for selskapet
12. Valg av medlemmer til valgkomité.

Hjørungavåg, 30. april 2009
Med vennlig hilsen

Styret i ODIM ASA

Karl Erik Kjelstad
Styreleder

Fullstendig innkalling til ordinær generalforsamling i ODIM ASA med vedlegg, påmeldingsblankett og årsrapport er vedlagt. Vedleggene vil også bli gjort tilgjengelige på selskapets hjemmesider www.odim.com.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Abonner

Dokumenter og linker