Utvidet børsmelding – ODIM ASA kjøper Numet Engineering Ltd.

(Hareid, 6 mai 2008): Det vises til selskapets børsmelding den 1. mai 2008 vedrørende kjøpet av Numet Engineering Ltd. ODIM ASA har utarbeidet denne meldingen i henhold til kravene i Oslo Børs’ løpende forpliktelser pkt 3.4.1 - 3.4.3 (erverv som overstiger 5% av eiendeler, driftsinntekter og årsresultat). Meldingen innebærer ingen endringer i forhold til meldingen av 1. mai 2008, men inneholder noe utfyllende informasjon.

Om transaksjonen:
ODIM Inc. (kanadisk selskaps nr 839762325) et heleid datterselskap av ODIM ASA, organisisjons nummer 868251662 (”ODIM” eller ”Selskapet”) inngikk den 1. mai 2008 avtale med R.H. Beckett Investment Corp., Hardknott Investments Ltd., Dr. Harry Lowe and Mr. Robert Beckett, og deres ektefeller om kjøp av alle utestående av aksjer i 993662 Ontario Limited (the “Aksjene”). 993662 Ontario Limited eide alle utestående aksjer i Numet Engineering Ltd i tillegg til all eiendom (“Eiendommen”) som blir benyttet i driften av Numet Engineering Ltd.

ODIM betaler CAD$ 22 millioner for Aksjene (“Kjøpsprisen”). Den 1. mai 2008 ble aksjene overført mot en kontant betaling på CAD$ 19.8 millioner. Den resterende delen av Kjøpsprisen blir holdt tilbake til de reviderte tallene for 2008 (regnskapsåret med årsslutt 30. april 2008) er ferdigstilt. Det er påkrevd at de reviderte tallene er klare 90 dager etter at avtalen ble inngått og Kjøpsprisen er betinget på minimum CAD$ 4.9 millioner i egenkapital. Oppkjøpet vil bli finansiert ved hjelp av ODIMs likvide midler.

Det tidligere styret i 993662 Ontario Limited var som følger:
Mr. Robert Beckett
Dr. Harry Lowe

Rett etter at transaksjonen var gjennomført ble 993662 Ontario Limited slått sammen med ODIM Inc. Som et resultat av dette eier ODIM Inc. aksjene i ODIM Spectrum Ltd. ODIM Brooke Ocean Ltd. BOT USA, Numet Engineering Ltd samt Eiendommen som er lokalisert to steder i Peterborough, (On) og i Dartmouth, NS.

Styret i ODIM Inc består av:
Jogeir Romestrand
Arild Hatløy
Andrew Roy
Arnold Furlong
Nancy Herr

Nøkkeltall for regnskapsåret som sluttet 30. april 2007 for 993662 Ontario Limited i CAD$ millioner:
Inntekter: 0.4
Årsresultat: 0.3
Totale eiendeler: 4.2

Inntektene består av leieinntekter på CAD$ 0.1 millioner og utbytte på CAD$ 0.3 fra Numet Engineering Ltd. Tallene er basert på reviderte ikke konsoliderte tall. Konsoliderte tall for 993662 Ontario Limited og Numet Engineering Ltd er ikke tilgjengelig. Mer finansiell informasjon om Numet Engineenring Ltd finnes under.

993662 Ontario Limited har ikke vesentlige eiendeler eller forpliktelser som ikke fremgår av balansen.

Om Numet Engineering Ltd, styret og ledelsen:
Numet Engineering Ltd. (Numet) er lokalisert i Peterborough, Ontario, og er et velkjent selskap innen den kanadiske kraftindustrien. Selskapet har over 25 års erfaring innen kjernekraft, og har i dag om lag 100 ansatte som er spesialisert innen design, utvikling og produksjon av løsninger til denne industrien. Fokusområder for selskapet er automatiserte spesialverktøy for vedlikehold og rehabilitering av kjernekraftverk. Numets løsninger er utviklet med tanke på å tilby kunden en sikker og effektiv oppgradering av sine reaktorer.

Styret i Numet Engineering Ltd består av:
Andrew Roy, styrets formann
Nancy Herr, styremedlem

Selskapets ledelse består av:
Keith Furevick, administrerende direktør
Robert Beckett, konserndirektør

Dr. Harry Lowe, tidligere administrerende direktør i Numet Engineering Ltd, har inngått en 3 måneders konsulentavtale med selskapet og vil bistå selskapet ved behov.

Mr. Robert Beckett, tidligere visedirektør i Numet Engineering Ltd, har sagt seg villlig til å fortsette i selskapet som konserndirektør og har i den forbindelse inngått en to-årig ansettelseskontrakt med 3 måneders gjensidig oppsigelsesrett.

Nøkkeltall for regnskapsåret som sluttet den 30. april 2007 for Numet Engineering Ltd i CAD$ millioner:

Inntekter: 30.4
Normalisert årsresultat: 7.9 *
Normalisert EBITDA: 10.7 *
Totale eiendeler: 20.9

* De tidligere eierne tok i 2007 ut en bonus på CAD$ 2.5 millioner i tillegg til ordinær lønn.

Med unntak av kontraktene med Dr. Harry Lowe og Mr. Robert Beckett har det ikke blitt inngått avtaler i forbindelse med kjøpet til fordel for styre eller ledende ansatte verken i ODIM, 993662 Ontario Limited eller Numet Engineering Ltd.

Betydningen for ODIM – oppkjøpet av 993662 Ontario Limited og Numet Engineering Ltd:
Gjennom oppkjøpet av Numet har ODIM forsterket mulighetene til å nå målet om å ta en ledende posisjon innen den lovende kjernekraftindustrien i Canada. Oppkjøpet av Numet gir ODIM ytterligere anledning til å utvide selskapets aktiviteter også utenfor Canada, og vil bidra til fremtidigvekst i den nord-amerikanske delen av ODIM. Numet representerer en utmerket plattform for videre vekst innen denne sektoren, og gir ODIM en strategisk posisjon for å kunne delta i betydelige prosjekt som er forventet i tiden fremover. Numet danner et solid fundament for ODIMs målsetting om å bli en ledende leverandør av automatiserte håndteringssystemer i kjernekraftmarkedet.

Etter dette oppkjøpet består ODIMs virksomhet i Nord-Amerika av ODIM Inc. og datterselskapene ODIM Spectrum Ltd. (Peterborough, Canada), ODIM Brooke Ocean (Halifax, Canada), ODIM Defence Systems (Massachusetts, USA) og Numet Engineering Ltd. (Peterborough, Canada).

ODIM vil gjennomføre en mer detaljert presentasjon av Numet under presentasjonen av regnskapstall for første kvartal i Oslo, onsdag 21. mai. Presentasjonen vil bli overført via webcast på www.odim.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.