NOREX: Intensjonsavtale inngått

NOREX: Intensjonsavtale inngått Københavns Fondsbørs, OM Stockholmsbörsen og Oslo Børs har i dag inngått intensjonsavtale om Oslo Børs' deltakelse i børsalliansen NOREX. Alliansen er et likeverdig samarbeid mellom uavhengige børser som skal danne en felles markedsplass for finansielle instrumenter. Markedsplassen skal bli ett av verdens mest effektive verdipapirmarkeder. Formålet er å utnytte synergieffekter gjennom økt distribusjon og bedret kostnadseffektivitet som følge av stordriftsfordeler. Alliansen bygger på aktivt og forpliktende samarbeid for å tiltrekke og beholde investorer, utstedere og medlemmer ved å tilfredsstille deres behov for enkelhet, tilgjengelighet, kostnadseffektivitet og kvalitet. Alliansen skal sikre konkurransedyktig markedskvalitet med fokus på produktutvikling, markedsovervåkning, regelverk og effektivitet i hele verdipapirkjeden. Prinsipper for samarbeidet. Samarbeidet er basert på prinsippet om konsentrert likviditet. Målsettingen er at ett verdipapir bare skal være notert på en av de samarbeidende børsene, ("single point of liquidity") for derigjennom å bedre prisdannelsen i markedet. Samtidig tilfredsstilles investorenes krav til likviditet og utstedernes behov for flere noteringssteder innen alliansen reduseres. For å sikre gjennomføring av prinsippet om konsentrert likviditet, vil alliansepartene tilby: * kryssmedlemskap * felles regelverk for notering, medlemskap og handel * harmonisering av prisstruktur for notering, medlemskap og handel * felles bransjeinndeling/listestruktur for noterte selskaper. Felles handelssystem. For fullt ut å utnytte distribusjonseffektene som ligger i en utvidelse av hver av børsenes nettverk av investorer, utstedere og medlemmer, skal alliansepartene benytte samme handelssystem. OM Technology's handelssystem SAXESS skal benyttes ved samarbeidets oppstart. Oppgjør. Alliansepartene vil arbeide for å sikre kostnadseffektive oppgjørsløsninger som sikrer effektive transaksjonsbetingelser på tvers av landegrensene. Børsene i samarbeidet vil fortsette arbeidet med å finne konkurransedyktige løsninger sammen med de nordiske verdipapirsentralene. Nordic Exchanges AS. Norex-alliansen er et likeverdig samarbeid mellom uavhengige børser. Selskapet Nordic Exchanges AS skal være redskapet for å utnytte synergier og sikre gjennomføring av alliansen. Selskapet eies med like deler av de tre partene og skal bemannes og tillegges oppgaver slik at det blir en drivkraft i arbeidet med å videreutvikle alliansen. Oppgaver som tenkes tillagt selskapet er for eksempel felles markedsføring, relasjonsbygging, produktutvikling, kursvirksomhet, autorisasjon av medlemmer, regelharmonisering m.m. Forventede effekter av alliansen. Investorer og medlemmer vil oppleve at de henvender seg til én markedsplass i stedet for til tre børser. Tilgangen til markedet forenkles både gjennom felles teknikk og regelsett. Internasjonal utvidelse av medlemsmassen for de tre børsene medfører økt nettverk av nordiske og internasjonale investorer. For nordiske selskaper betyr dette at behovet for å notere sine aksjer utenom Norden reduseres fordi Norex skaper et felles utstillingsvindu mot verdens viktigste investormiljøer. "Virtualisering av verdipapirhandelen gjør at også mindre aktører har mulighet for å bli verdensledende når det gjelder distribusjon, prisdannelse og kostnadseffektivitet. Gjennom Norex-alliansen har de skandinaviske børsene tatt et skritt mot visjonen om å bli en av verdens mest effektive og attraktive markedsplasser", sier kst børsdirektør Tor G. Birkeland ved Oslo Børs. "Utvidelsen av investornettverket gjennom flere medlemmer gir hele verden tilgang til nordiske aksjer gjennom samme kanal. Økt aktivitet i handelen og bedret likviditet er opplagte konsekvenser av alliansen", sier Københavnbørsens sjef Hans-Ole Jochumsen. "Ved sammen å utvikle teknologiske og markedsmessige muligheter skaper vi et fundament for bedre ivaretagelse av våre felles kunders behov", sier Carl Johan Högbom som leder OM Stockholmsbörsen. Fremdrift. Alliansepartene tar sikte på å sluttføre forhandlingene om en endelig avtale i løpet av 1. kvartal 2000. Deretter starter implementeringen, blant annet ved at Nordic Exchanges AS etableres og andre aktiviteter iverksettes. Innen utgangen av 2. halvår 2001 forventes Oslo Børs å ta i bruk det felles handelssystemet SAXESS. Fremtidig utvikling. Samarbeidet utgjør ikke noe sluttmål i de nordiske børsenes virke for å styrke sin posisjon i den globale børskonkurransen. Samarbeidet kan derfor utvides til å omfatte børser, børsallianser eller andre aktører dersom dette øker de deltagende børsers evne til å tilfredsstille alliansens kunder. Det er allerede forhandlinger med de tre baltiske statene. Island vurderer også å innlede forhandlinger om innlemmelse i Norex-alliansen. Oslo, 30. november 1999 Kontaktpersoner: Tor G. Birkeland, kst børsdirektør, Oslo Børs + 47 22 34 17 00 Hans-Ole Jochumsen, adm. direktør, Københavns Fondsbørs + 45 33 93 33 66 mobil + 45 40 20 00 08 Carl Johan Högbom, VD, OM Stockholmsbörsen + 46 8 405 68 72 mobil + 46 708 13 88 20 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00360/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker