Børsstyret godkjenner Odfjell Drilling og REC Solar for notering på Oslo Børs

Styret ved Oslo Børs har i møte 25. september 2013 vedtatt at aksjene i selskapene Odfjell Drilling Ltd. Og REC Solar ASA kan tas opp til notering på Oslo Børs. 

Odfjell Drilling noteres på Oslo Børs

Styret ved Oslo Børs vedtok i møte 25. september 2013 å ta aksjene i Odfjell Drilling Ltd. opp til notering på Oslo Børs. Noteringen vil være på betinget basis («if and when sold») i henhold til Opptaksreglene pkt. 2.5.2. frem til og med tredje noteringsdag.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.2 og har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.1.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 8. november 2013.

Om Odfjell Drilling:
Odfjell Drilling Ltd. er en leverandør av integrerte tjenester innenfor boring, ingeniørvirksomhet og brønntjenester med mer enn 40 års erfaring fra værharde offshore- og dypvannsområder. Selskapet har en moderne flåte bestående av seks boreskip og halvt nedsenkbare borerigger inkludert ett nybygg med planlagt levering i mai 2014. Odfjell Drilling har i dag rundt 3.100 ansatte i mer enn 20 land over hele verden. Konsernet driver sin virksomhet innen de tre segmentene: Mobile Offshore Drilling Units (MODU), Well Services og Drilling & Technology. Odfjell Drillings kunder er hovedsakelig store olje- og gasselskaper.

REC Solar noteres på Oslo Børs

Styret ved Oslo Børs vedtok i møte 25. september 2013 å ta aksjene i REC Solar ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Opptaksreglene pkt. 2.3.1 og 2.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.2, alternativt Axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.4.2 og har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.1, alternativt Axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.4.1. Videre forutsettes det at selskapet gjennomfører av utskillelsen av REC Solar ASA fra REC ASA som planlagt samt offentliggjør godkjent prospekt.

Dersom kravet til antall aksjeeiere ikke er oppfylt tas selskapet opp til notering på Oslo Axess, forutsatt at Axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.4.2 og øvrige vilkår er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 8. november 2013

Om REC Solar:
REC Solar ASA er en ledende global leverandør av solpaneler og solenergisystemer. Med mer enn 15 års erfaring tilbyr REC Solar bærekraftige, høykvalitetsprodukter, -tjenester og investeringsmuligheter til solenergiindustrien. REC Solar produserer wafere, solceller og solpaneler ved en effektiv høyteknologisk fabrikk i Singapore med forventet produksjonskapasitet på 850 MW for 2013. Solpanelene selges til et distributørnettverk og til prosjektutviklere av solenergiparker i det internasjonale PV-markedet. REC Solar har en global salgs- og markedsføringsorganisasjon med tilstedeværelse i de viktigste solenergimarkedene i Asia, Europa og USA. Selskapet har 1.500 ansatte og hovedkontor i Singapore. 

Tags:

Om oss

Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. På markedsplassene til Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale investorer effektivt sammen med børsnoterte utstedere. Investorbeskyttelse og overvåking av markedsadferd kombinert med attraktive verdipapirer utgjør kjernen i vårt ønske om å tilby våre brukere en førsteklasses arena for denne type virksomhet. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter. Oslo Børs ASA er 100% eid av Oslo Børs VPS Holding ASA.

Abonner

Dokumenter og linker