Klage over overtredelsesgebyr oversendes Børsklagenemnden

Børsstyret besluttet i møte 25. september 2013 å opprettholde sitt vedtak om å ilegge IGE Resources AB overtredelsesgebyr for brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet og for brudd på plikten til å offentliggjøre utvidet børsmelding. Klagen oversendes Børsklagenemnden.

Styret i Oslo Børs vedtok 29. august 2013 å ilegge IGE Resources AB overtredelsesgebyr på totalt 865 200 kroner for brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet og for brudd på plikten til å offentliggjøre utvidet børsmelding etter verdipapirhandelloven.

IGE Resources AB har i brev av 6. september 2013 påklaget vedtaket.

Børsstyret fattet i møte 25. september 2013 vedtak om å opprettholde sitt vedtak av 29. august 2013 og klagen fra IGE Resources oversendes Børsklagenemnden.

Tags:

Om oss

Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. På markedsplassene til Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale investorer effektivt sammen med børsnoterte utstedere. Investorbeskyttelse og overvåking av markedsadferd kombinert med attraktive verdipapirer utgjør kjernen i vårt ønske om å tilby våre brukere en førsteklasses arena for denne type virksomhet. Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter. Oslo Børs ASA er 100% eid av Oslo Børs VPS Holding ASA.

Abonner

Dokumenter og linker