Peabs halvårsrapport januari-juni 2008

Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 16 833 Mkr (14 892)

Rörelseresultatet ökade med 81 procent till 702 Mkr (387)

Periodens resultat uppgick till 519 Mkr (286)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 3,09 (1,79)

Orderingången uppgick för den senaste rullande 12-månadersperioden till 35 260 Mkr, jämfört med 37 529 Mkr för helår 2007

Orderstocken fortsatt hög och uppgick till 27 306 Mkr jämfört med 26 299 Mkr vid årsskiftet


”För Peab har det första halvåret präglats av en fortsatt hög produktionstakt med god intjäning. Vi har en kostnadseffektiv organisation, vilket våra förtroendeentreprenader starkt bidragit till. Oavsett tillväxttakten i branschen, finns det stora möjligheter för Peab att fortsätta utvecklas positivt”, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.
För ytterligare information, kontakta:
Mats Paulsson, VD Peab 0431 89135
Mats Leifland, vice VD Peab 0733 371006
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2008 kl 07.00.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab er et bygge- og anleggsselskap.Vår overordnede idé er kvalitet i alle ledd i byggeprosessen.Gjennom å tenke nytt og kreativt i kombinasjon med gode håndverkskunnskaper, skal vi gjøre kundens interesser til våre og derved alltid bygge for fremtiden.

Dokumenter og linker