Preem med stor satsing på drivstoff fra lignin - vil være et kjempemarked for norske skogeiere

Preem og RenFuel vil i samarbeid Rottneros bygge verdens første fabrikk for fremstilling av ligninolje som kan raffineres og brukes som råstoff til fornybar bensin og diesel i alle kjøretøy. Verdens første ligninoljefabrikk vil bli ferdigstilt til 2021. Fabrikken ligger ved Rottneros papirmassefabrikk i Söderhamn i Sverige. Målsettingen i første omgang er å produsere 25 til 30 000 tonn ligninolje per år, men med rask økning til 300 000 til 500 000 tonn per år.


Dick Carrick, eier RenFuel, og Petter Holland, administrerende direktør i Preem.

Dette forutsetter flere nye fabrikker ved andre treforedlingsbedrifter i Sverige.

Søren Eriksson er ansvarlig for satsingen på ligninolje som råstoff til fornybart drivstoff. Ligninolje har et stort potensial og målsettingen er at lignin i fremtiden vil bli en viktig råvare for produksjon av drivstoff.

- Ligninolje blir raffinert til fornybart drivstoff basert på restprodukter fra skogindustrien. En slik anvendelse av lignin kommer til å bidra til at vi kan fase ut fossile drivstoffer i større grad og derfor er dette et viktig strategisk satsingsområde for Preem, sier Søren Eriksson.

Lignin er et restprodukt ved produksjon av papirmasse. RenFuel som er Preems samarbeidspartner har patent på en katalytisk prosess som på en energivennlig måte omdanner lignin til ligninolje® Dette er en råvare som kan bli raffinert til drivstoff ved Preem sine anlegg i Göteborg og Lysekil.

Bedre utnyttelse av råvarepotensialet og bedre forvalting av norske skoger vil forbedre lønnsomheten til skogeierne samtidig som verdien på skogen økes.

- Det finnes i dag et underutnyttet råvarepotensiale i norske skoger som kan brukes til produksjon av bl.a. ligninolje. I dag hugges det drøye 10 millioner m3 virke fra norske skoger. Tilveksten er vesentlig høyere og det er derfor et stort potensial i å utnytte enda mer av massevirke som finnes i norske skoger. Preem sin satsing på produksjon av lignin er derfor en stor forretningsmessig mulighet for norske skogeiere som har opplevd betydelig nedgang i leveranser av trevirke for produksjon av papir og papp i løpet de siste ti årene, sier Søren Eriksson videre.

Samarbeidet mellom selskapene gjør at Preem blir den første drivstoffprodusenten som benytter lignin i sin produksjon. Gjennom selskapet Lignolproduktion som eies av Preem og RenFuel er ambisjonen om en årlig produksjonskapasitet på mellom 300 til 500 000 ton lignin.

- Produksjonen i norsk treforedlingsindustri har falt betraktelig de siste ti årene som følgje av nedleggelser av flere hjørnestensbedrifter, og i dag eksporteres store deler av virket som ikke kan utnyttes av sagbruk ut av landet. Etablering av treforedlende industri er viktig for å utvikle en mer lønnsom og robust norsk skogverdikjede. At produktet kan erstatte fossilt drivstoff er selvsagt positivt, kommenterer Torjus F.Bolkesjø, professor i Fornybar energi ved NMBU.

- For å klare det norske nasjonale målet om å kutte klimautslipp med 40 prosent innen 2030 og der transportsektoren er et av satsingsområdene er det nødvendig med ulike tiltak. I 2017 ble det solgt 4,2 milliarder liter drivstoff til transportsektoren totalt i Norge og der om lag 16 prosent av dette var biodrivstoff. Denne andelen må økes og vi tror at lignin har stor klimanytte og er en nøkkelfaktor i å oppnå denne målsettingen. Lignin vil bidra til å gjøre bruk av dagens bensin- og dieselbiler mer miljøvennlige, avslutter Søren Eriksson.

Med etablering av verdens første fabrikk for fremstilling av ligninolje kan sidestrømmer fra denne produksjonen skape nye industriklynger. Erfaringer fra bl.a. SunPine i Piteå der Preem lager råtalldiesel fra svartlut er at det oppstår industriklynger fra disse type etableringer.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Søren Eriksson, business development Preem AB, +46 70 450 11 05
Niclas Brantingson, pressesjef Preem AB, +46 70 362 03 99.
 

Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Preems visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råstoff hvert år.  Virksomheten består av produksjon, distribusjon, trading og varesalg. Preem foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige og Norge. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. Preem har i Sverige også et riksdekkende servicenett med 570 tanksteder for privat og yrkestrafikk. Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2017 hadde Preem en omsetning på 69 milliarder SEK.

Tags:

Om oss

Preem er Sveriges største oljeselskap . Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn to tredjedeler av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 570 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1300 ansatte, hvorav 900 arbeidet ved raffineriene. Sammen med ansatte hos forhandlere og partnere, er vi over 3000 ansatte som betjener kunder under varemerket Preem. For 2015 var Preems omsetning 66 milliarder.

Abonner

Multimedia

Multimedia