Elevundersøkelsen 2012: Mindre bråk, men mobbetallene går ikke ned

Lærerne bruker mindre tid på å få ro i klassen, og elevene forstyrrer i mindre grad andre elever når de jobber. Andelen elever som opplever mobbing og diskriminering er uendret sammenlignet med tidligere år. Dette viser en analyse av Elevundersøkelsen 2012.

-      Vi er glade for å se den positive tendensen til at det blir mindre bråk og uro, men vi er ikke fornøyde med at mobbetallene fremdeles er uendret, sier Anne Berit Kavli, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Dette er noen av de sentrale funnene i analysen:

Bråk og uro
Færre elever svarer at lærerne må bruke mye tid på å få ro i klassen. Denne positive tendensen fortsetter fra i fjor, når vi ser på perioden 2007-2012. I samme periode synker andelen elever som oppgir at de forstyrrer andre elever mens de arbeider.

Mobbing
6,8 prosent av elevene opplever å bli
mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Denne andelen er uendret sammenlignet med tidligere år. 2,8 prosent av elevene svarer at de mobber andre to til tre ganger i måneden eller oftere. Mobbingen avtar med alderen, og gutter svarer oftere enn jenter både at de blir mobbet og at de mobber. Elever som blir mobbet opplever mest mobbing fra medelever i klassen, deretter fra andre elever på skolen.

Digital mobbing
I år er det første gangen vi har spurt elevene om digital mobbing. Analysen viser at det er f
ærre elever som er involvert i digital mobbing sett i forhold til «tradisjonell» mobbing.

Gutter oppgir oftere enn jenter at de er digitalt mobbet, og forekomsten av digital mobbing øker opp til 10. trinn. På videregående synker andelen igjen.

Diskriminering
Elevene på ungdomstrinnet og i videregående opplæring er spurt om de er blitt utsatt for urettferdig behandling eller diskriminering på fem ulike områder: kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet, religion eller livssyn, og seksuell orientering.

7,2 prosent av elevene oppgir at de har vært diskriminert på minst ett av disse områdene to til tre ganger i måneden eller oftere.

380 000 elever har svart på Elevundersøkelsen
I Elevundersøkelsen får elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolen viktig informasjon som kan bidra til å skape et bedre læringsmiljø.

Les mer: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Forskningsrapporter/NTNU/Elevundersokelsen-2012---analyse-av-mobbing-uro-og-diskriminering/


Kontaktpersoner:

Marianne Nordengen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 907 65 748, mno@udir.no

Anne Berit Kavli
Avdelingsdirektør
Tlf. 976 99 069

Tags: