Godt læringsmiljø gir gode skoleresultater

Et godt læringsmiljø er det forholdet ved skolen som har størst betydning for elevenes skoleresultater og faglige utvikling. Dette viser en ny rapport som er gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Forskere fra NIFU har undersøkt hvordan elevene utvikler seg faglig ved å sammenligne resultater fra nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. De finner at læringsmiljøet på skolen betyr halvparten så mye som foreldrenes utdanning, som er den faktoren utenfor skolen som betyr mest for elevenes prestasjoner og prestasjonsutvikling.

- Flere rapporter peker nå i samme retning og viser at elevene får bedre resultater når de har et læringsmiljø med lite mobbing, god faglig støtte, godt forhold til lærerne og høy trivsel. Skolene bør ta tak i denne kunnskapen og satse på læringsmiljøet, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Anne Berit Kavli.

Hun legger til at Utdanningsdirektoratet har laget veiledningsmateriell som viser hva som kjennetegner et godt læringsmiljø, og hvordan skolene kan arbeide for å skape et bedre læringsmiljø.

Skolene lukker ikke gapet mellom sterke og svake elever
Elevenes skoleprestasjoner blir bedre jo høyere utdanning foreldrene har, og betydningen av foreldrenes utdanningsnivå blir sterkere jo lenger ut i utdanningsløpet elevene kommer. Det er først og fremst de skoleflinke elevene som får best faglig utvikling i et godt læringsmiljø. Rapporten bekrefter at det er vanskelig for skolene å utjevne de sosiale læringsforskjellene mellom elevene.

«Middelklasseskolene» gir best resultater
Skolene som utvikler elevenes faglige resultater mest, er skoler hvor mange foreldre har høyere utdanning, men som samtidig har en liten gruppe elever med lavt utdannede foreldre og elever med minoritetsbakgrunn. Disse skolene gir i gjennomsnitt alle elevene, også de skolesvake, det største faglige løftet.

- Rapporten viser at gode skoler er gode for alle elever, men det er viktig å understreke at Norge har relativt små forskjeller mellom skolene, sier Anne Berit Kavli i Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratets oppskrift på et godt læringsmiljø finner du her
udir.no/laringsmiljo

Rapporten fra NIFU om elevers prestasjonsutvikling finner du her
udir.no/Tilstand/Forskning/Forskningsrapporter/NIFU/Godt-laringsmiljo-gir-gode-skoleresultater/

Kontaktperson i Utdanningsdirektoratet
Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsrådgiver

408 53 969
hth@udir.no

 

 

Tags:

Abonner