OECD med klare råd til Skole-Norge

Norge har gjort en solid jobb med å utvikle verktøy for skolekvalitet, men mangler standarder for hva som kjennetegner gode skoler og god undervisning. Dette er en av konklusjonene fra OECD, som for første gang på over 20 år har foretatt en omfattende gjennomgang av hvordan norsk skole jobber med evaluering og vurdering.

Norge har mye forskning og tall på hvor gode de enkelte skolene er, men vi mangler et sett av kriterier som skolene kan måle seg mot. OECD understreker at Norges desentraliserte skolestruktur gjør det spesielt viktig å utvikle felles nasjonale standarder for hva som er en god skole.

OECD mener Norge er på god vei til å utvikle et bredt sett av verktøy for å vurdere kvaliteten i skolen. Nasjonale prøver er en viktig del av dette systemet, men måler bare en del av kvaliteten i skolen. Det er viktig at myndighetene formidler bredden i kvalitetsvurderingssystemet og viser alle verktøy skolen bør ta i bruk.

OECD peker også på at det fremdeles gjenstår mye før norske lærere, rektorer og kommuner har god nok kompetanse til å ta systemet i bruk på en balansert og god måte. Her bør sentrale myndigheter satse mer, tilrår OECD.

- I de siste 10 årene har vi gjennom blant annet nasjonale prøver og Elevundersøkelsen gradvis utviklet et system med verktøy for å vurdere kvaliteten i skolen. Anbefalingene fra OECD peker på mangler vi er klar over, og de gir oss godt grunnlag for å utvikle det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet videre, sier Hege Nilssen, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Les rapporten her
www.udir.no/oecd2011

Kontaktperson
Hallvard Thorsen
Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf:408 53 969
hth@udir.no