Støtte til læringsmiljø- og antimobbeprogrammer

Utdanningsdirektoratet la i november ut en offentlig utlysning hvor eiere av læringsmiljø- og antimobbeprogrammer kunne søke om offentlig støtte. Etter en grundig gjennomgang, er det bestemt at programmene Respekt, Zero, Pals og Olweus får en årlig støtte i tre år.

Støtten skal gå til å implementere programmer og modeller. Vi vurderte søknader fra 10 programeiere med 11 ulike program beregnet for grunnopplæringen og videregående opplæring innen antimobbearbeid og læringsmiljø. Et program (én søker) tilfredsstilte ikke kravene til økonomi og organisasjon, og ble ikke vurdert ut over dette.

Det var ingen søkere som tilfredsstilte alle våre kriterier, og det var ingen program eller modeller som var egnet for bruk for både grunn- og videregående skole. Som regel var de konstruert for bare deler av opplæringen. Siden målet vårt var at det skulle gis statsstøtte til noen utvalgte programmer, stod vi igjen med tre programeiere, som selv om de ikke oppfylte alle kriteriene, hadde en solid organisasjon med relevant pedagogisk og forskningsmessig kompetanse.

Vår beslutning ble derfor følgende:

  1. Programmene Respekt, Zero, Pals og Olweus får en årlig støtte i tre år.
  2. Vi setter av midler til følgeforskning av de fire programmene.

Les mer om vurderingen av programmene her: http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/Stotte-til-laringsmiljo--og-antimobbeprogrammer/

Kontaktperson:
Marianne Nordengen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 907 65 748 / e-post mno@udir.no

Tags: