Enda et godt kvartal med sterk EBITDA-margin

PSI Group ASA leverer enda et sterkt kvartalsresultat og en god innspurt på året 2007, hvor EBITDA-marginen overgikk de mest offensive målsetningene på 12 prosent. Det gjør 2007 til PSIs
desidert beste år noensinne, både omsetnings- og resultatmessig.

- 2007 er PSIs beste år gjennom tidende med en omsetning på 461 millioner kroner og et EBITDA-resultat på hele 56 millioner kroner, noe som er over dobbelt så sterkt som foregående år. Det gir en EBITDA-margin på over 12 prosent for 2007 samlet, noe som selv overgår de mest offensive resultatforventningene. Samtidig er den operasjonelle kontantstrømmen på hele 54 millioner kroner, noe som representerer nesten en tredobling fra 2006. Kombinert med en omsetningsvekst på nærmere 23 prosent fra det tidligere toppåret 2006, seiler 2007 opp som et rekordår på alle vis, sier Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI og tillegger:

- Vi er veldig godt fornøyd med at PSI på en god måte evner å kombinere vekst og lønnsomhet, samtidig som at omsetnings- og resultatmålsetningen både er oppnådd og overgått. I 4. kvartal 2007 leverer PSI historisk rekordhøy EBITDA-margin på hele 15,3 prosent før engangseffekter, og den nest beste marginen noensinne på 12,8 prosent etter engangskostnader. På denne basis er også utsiktene for 2008 generelt meget gode.

4. KVARTAL 2007 - GODT RESULTAT OG REKORDSTERK MARGIN
Omsetning MNOK 116,9 (126,7), -7,7 prosent
EBITDA MNOK 18,2 (17,2) - gir EBITDA-margin på 15,2 prosent (13,6 prosent)
- korrigert for engangseffekt utgjør EBITDA MNOK 15,0 - 12,8 prosent
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter MNOK 8,9 (15,7)
- korrigert for engangseffekt utgjør kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter MNOK 12,2
485 (550) CashGuard-systemer levert i kvartalet
Etablering i Danmark innen kort tid

PSI Group ASA med konsoliderte datterselskaper oppnår en omsetning på MNOK 116,9 (126,7) i 4. kvartal 2007. Dette gir en nedgang på 7,7 prosent for kvartalet i forhold til samme periode i 2006, som var selskapets beste noensinne målt i omsetning. EBITDA-resultatet for 4. kvartal 2007 fra den operative virksomheten, før resultat fra TS, ble MNOK 14,9 - og hensyntatt resultat fra TS MNOK 18,2 - sammenliknet med EBITDA på MNOK 17,2 for samme kvartal i 2006.

Økt løsningssalg og vekst i ettermarkedet
- Løsningssalget i Norge øker med hele 105 prosent i 2007 sammenlignet med forrige år, samtidig som ettermarkedet i Norge øker med 18 prosent i samme periode. Vi er godt tilfreds med den jevne
veksten innen ettermarkedet. Selv målt mot det historisk rekordsterke 4. kvartal 2006 er veksten på dette området på hele 11 prosent i 4. kvartal 2007, sier Jørgen Waaler og tillegger:

- Samtidig oppnår PSIs svenske virksomhet den nest beste omsetningen noensinne i 4. kvartal 2007, bare slått av 4. kvartal 2006. PSI opplever en god underliggende etterspørsel etter selskapets løsninger og produkter i Sverige. Samtidig forventes det at selskapets omsetning i Sverige vil øke i løpet av 2008, og her er fremtidsutsiktene gode.

Resultatet fra CashGuard AB inngår i konsernet som et tilknyttet selskap (TS) i henhold til IFRS. I 4. kvartal 2007 og for året 2007 er resultatandelen fra CashGuard AB omarbeidet fra å inngå i driftsinntekter til å inngå under netto finansposter. Dette med bakgrunn i at hoveddelen av CashGuard, som utgjør datterselskapet SQS, nå klassifiseres som en finansiell investering. Dette medfører at Resultatandel TS i Q4 under Driftsinntekter øker med MNOK 3,2 mens tilsvarende kostnad oppstår under netto finansposter. Periodens resultat og årets resultat forblir uforandret. Det er i 4. kvartal tatt netto nedskrivninger på aksjer med MNOK 4,2 under netto finansposter. Resultat før skattekostnad i 4. kvartal 2007 ble MNOK 6,1 sammenliknet med et resultat før skattekostnad på MNOK 19,4 for tilsvarende periode i 2006.

Disponible likvider (bankinnskudd og ubenyttede trekkrettigheter) utgjorde MNOK 42,4 ved utgangen av perioden mot MNOK 28,8 i foregående periode. I tillegg har PSI ubenyttede rammer for aksjekjøp på MNOK 40 mill. Egenkapitalen utgjør MNOK 120,5 - eller 33,9 prosent av totalkapitalen - sammenlignet med 33,5 prosent ved utgangen av foregående kvartal.

Økt eierskap i CashGuard
PSI Antonson AB og CashGuard AB har inngått ny 3-årig distributøravtale for CashGuards kontanthåndteringsprodukter i Sverige. Samarbeidsklimaet mellom CashGuard og PSI er godt og partene har store forventninger til det svenske kontanthåndteringsmarkedet i årene som kommer. I Norge har PSI i 4. kvartal 2007 og i begynnelsen av 2008 gjennomført leveranser og pilotinstallasjoner av CashGuard-løsninger til to store dagligvarekjeder som PSI tidligere ikke har levert CashGuard løsninger til.

PSI har den siste tiden vært en aktiv pådriver for at CashGuards planlagte salg av SQS ikke vil bli gjennomført i dagens urolige finansmarked. Vi mener det ligger betydelige merverdier i selskapet som kan utvikles videre. Imidlertid gir ikke den svake lønnsomheten de siste kvartalene et tilstrekkelig godt grunnlag for synliggjøring av god fremtidig lønnsomhet og vekst. Det vil bli vurdert separat børsnotering av SQS på et senere tidspunkt.

- Vi ser meget positivt på fremtidsutsiktene. PSIs gode markedsposisjon og sterkt økende langsiktige serviceinntekter vil gi et godt grunnlag for høy lønnsomhet fremover. Det forventes sterkt
vekst i 2. halvår 2008. I tillegg vil vi fremover benytte sin sterke markedsmessige og finansielle stilling til å ta ytterligere eierskap innen ledende teknologi mot detaljhandelsmarkedet. Det vil også bli vurdert investeringer som styrker selskapets operative virksomhet i Skandinavia samt i nye geografiske områder, utdyper Jørgen Waaler.

Forventer et sterkt 2008
PSI vil i løpet av 1. halvår 2008 etablere seg i Danmark. Flere av selskapets største kunder blir i stadig større grad skandinaviske og i denne sammenheng er det naturlig at PSI etablerer seg i Danmark. I hvilken form etableringen vil skje er ikke helt avklart, men vi er allerede i dialog om flere større prosjekter. PSI forventer innen kort tid å inngå en distribusjonsavtale med CashGuard for Danmark.

- Samtidig forventer vi at 2008 vil bli et internasjonalt gjennombruddsår for CashGuard. PSI vil løpende vurdere strukturelle og industrielle muligheter rundt sitt eierskap i CashGuard, sier Jørgen Waaler, og tilføyer:

- I løpet av det siste året har PSI med offensiv satsning og sterk kostnadskontroll økt resultatmarginen i kombinasjon med en stabilt sterk resultatutvikling. Fremover skal vi fortsatt levere gode resultater i kombinasjon med betydelig omsetningsvekst. Konsernets finansielle mål er en årlig omsetningsvekst på 20-30 prosent med en EBITDA-margin på 10-12 prosent. Det vil være et sterkt operasjonelt fokus og 2008 blir trolig et spennende år for PSI.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Waaler
Konsernsjef, PSI Group ASA
Tlf +47 905 90 010

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker