PSI: Tar eierskap i Repant og garanterer for emisjon

PSI Group ASA blir ny eier i Repant ASA. Det ble kjent under kvartalspresentasjonen i Repant torsdag ettermiddag etter børsens stenging. PSI erverver 1 million aksjer til kurs NOK 6,00 i en rettet emisjon. Det gir PSI en eierandel på oppunder 5 prosent i miljøteknologiselskapet. PSI garanterer samtidig for totalt MNOK 20 i den rettede emisjonen. For dette mottar selskapet en garantiprovisjon på MNOK 0,5. Emisjonen sikrer Repant kapital for vekst og lønnsomhet.

- PSIs strategi er å søke et aktivt eierskap innen markedsledende teknologiske løsninger. Som Skandinavias største og ledende leverandør av avanserte IT- og teknologiløsninger til dagligvare- og detaljhandel er eierskapet i Repant av industriell og finansiell betydning. Repants pante- og gjenvinningsløsninger passer perfekt inn i vårt kundetilbud, som er sentrert rundt teknologiløsninger i butikklokalene. Et stadig mer komplett produkt- og løsningstilbud gir et godt grunnlag for oppnåelse av begge selskapenes vekst- og lønnsomhetsmål, sier Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI, og tilføyer:

- I likhet med kontanthåndteringsløsningene fra CashGuard ser vi at pante- og gjenvinningsløsninger representerer et betydelig kommersielt vekstpotensial i tiden fremover. Eierskapet i Repant åpner samtidig for en tettere industriell samordning på sikt, med en mer effektiv utnytelse av PSIs markedsledende salgs- og serviceapparat. Det gjør investeringen interessant både finansielt og industrielt.

- Det er svært gledelig at nettopp PSI er med på å tilføre Repant tilstrekkelig finansiell fleksibilitet frem til selskapet får positiv kontantstrøm. Det vil skje innen 2. kvartal 2008. Samtidig forventer vi at resultatet gradvis vil bedres i denne perioden gjennom økt salg, lavere kostnader og bedre marginer, sier Christian Andersen, administrerende direktør i Repant.

Repants styre har vedtatt å fremme forslag om gjennomføring av rettet emisjon på MNOK 30 (5 millioner aksjer). Prisen per aksje som skal utstedes i emisjonen er satt til NOK 6,0. For å sikre fulltegning garanterer PSI for totalt MNOK 20,0. Samtidig vil PSI tegne 1 million aksjer i emisjonen for totalt MNOK 6,0. Øvrige aksjer blir tilbudt som fortrinnsrettsemisjon. Øvrige garantister er Repants største aksjonærer, Sjølyst Utvikling AS og Systemair AB. Garantistene mottar 2,5 prosent garantiprovisjon. Det innebærer at PSI mottar MNOK 0,5 i garantiprovisjon.

- Repant er et meget interessant selskap med en spennende fremtid i et marked preget av stadig større fokus på miljøteknologiske løsninger og gjenvinning. For PSI er dette er et veldig interessant tidspunkt å ta eierskap i Repant. Prisingen av selskapet er gunstig i kombinasjon med gode utsikter til vekst og lønnsomhet. Vi forventer at Repant gradvis vil styrke markedsposisjonen i Norden og Europa – samtidig som selskapet etter hvert sikrer god lønnsomhet, sier Jørgen Waaler i PSI.

Repant ble børsnotert 3. januar 2007. 26. februar i år inngikk PSI og Repant et eksklusiv salgs- og distribusjonssamarbeid. Dette samarbeidet styrkes nå ytterligere gjennom PSIs eierskap i Repant.

- Repant er en veldig interessant aktør i en global vekstbransje. Jeg er overbevist om at vi i tiden fremover vil se et økende fokus på miljøteknologiske løsninger og resirkulering nedover i Europa. Foreløpig har dette vært et skandinavisk og nord-europeisk fenomen. Det dreier seg ikke bare om pant. Miljøteknologi og gjenvinning av engangsemballasje representerer et større enkeltmarked i Europa. Den globale miljøtrenden vil trolig sette resirkulering og gjenvinning høyt på dagsorden i tiden fremover. Potensialet for vekst og lønnsomhet i nye markeder er derfor interessant, sier Waaler.

- På noe sikt vil Repant ha en optimalisert driftsmodell. Det innebærer at vi vil kunne vise til positive resultater uten å være avhenging av større enkeltstående leveranseavtaler. Vi forventer likevel større enkeltstående avtaler i tiden fremover, men med basis i den nye strategien vil dette komme i tillegg til den løpende omsetningen og et gradvis styrkende resultat. Styret, ledelsen og de øvrige storaksjonærene er svært godt fornøyd med å få PSI inn som ny eier i Repant, Christian Andersen og tillegger:

- Som ledende totaltilbyder av sentrale teknologiløsninger for dagligvaremarkedet tilfører PSI vesentlig kompetanse og kunnskap som kan utnyttes ved utvikling av Repants løsninger og posisjonering i nye markeder. Samtidig har de aktivt jobbet med strategisk videreutvikling av nye teknologiløsninger – blant annet gjennom industrielt og finansielt eierskap i andre selskaper - og de vet derfor hvordan gevinster og synergier skal oppnås. Det er verdifullt for Repants utvikling og vekst.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Waaler
Konsernsjef, PSI Group ASA
Tlf 905 90 010

Christian Andersen
Administrerende direktør, Repant ASA
Tlf 930 21 210

Multimedia

Multimedia