INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Q-Free ASA mandag 18 mai 2009 kl. 15:30.

Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35C, 7044 Trondheim.

Til behandling foreligger følgende saker:

01/2009 Valg av møteleder
02/2009 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
03/2009 Godkjenning av innkalling og dagsorden
04/2009 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2008 for Q-Free ASA og konsernet, herunder disponering av årsoverskudd
05/2009 Valg av medlemmer til styret
06/2009 Valg av medlemmer til valgkomiteen
07/2009 Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomité og revisor
08/2009 Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Etablering av aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og styremedlemmer
09/2009 Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer
10/2009 Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til nøkkelpersoner mv - incentivprogram
11/2009 Fullmakt til erverv av egne aksjer
12/2009 Endringer i selskapets vedtekter

Innkalling, årsrapport, årsregnskap, styrets beretning samt revisors beretning sendes til alle aksjonærer registrert i VPS pr. 27. april
2009.

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt ovenstående dokumenter.

Vedlegg:
1.Innkalling, styrets beretning, årsregnskap med noter samt revisors beretning.
2. Årsrapport for 2008.

Trondheim 27. april 2009.

Ole Jørgen Fredriksen
Styrets leder
for styret i Q-Free ASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.