Q-FREE RESULTATER FOR FJERDE KVARTAL 2013

Oslo, 13. februar 2013

Q-Free opplevde fortsatt vekst i etterspørselen etter produkter og service og vedlikehold i fjerde kvartal, men lavere omsetning og ordreinngang innen prosjekter. Inntektene i fjerde kvartal var 150 millioner kroner, med et negativt driftsresultat på 50 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 48 millioner kroner. Både inntekter og kostnader var påvirket av terminering av en kontrakt i Australia, og justert for dette var driftsresultatet noe bedre enn det nullresultatet som ble fremlagt for fjerde kvartal 2012.

Kontraktstermineringen hadde en negativ effekt på 18 millioner på inntektene i fjerde kvartal, en negativ effekt på 54 millioner kroner på driftsresultat og resultat før skatt, og en negativ effekt på 36 millioner kroner på ordreinngang og ordrereserve. Dette medvirket til at ordreinngangen var lave 79 millioner kroner i kvartalet, mens ordrereserven falt til 379 millioner kroner fra 453 millioner kroner ved utløpet av foregående kvartal.

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter var positiv med 25 millioner kroner i fjerde kvartal. Det nye forretningsområdet Advanced Transportation Management Systems (ATMS) viser god utvikling, og selskapets ATMS-satsing ble styrket gjennom oppkjøp av det serbiske trafikkstyringsselskapet ELCOM i fjerde kvartal. Sammen med teknologiinvesteringer forklarer dette en negativ kontantstrøm på 21 million kroner fra investeringsaktiviteter. Netto positiv endring i kontanter var 1 million kroner i kvartalet, og kontantbeholdningen ved utløpet av året var 271 millioner kroner.

For året som helhet viste selskapet en svak inntektsøkning til 606 millioner kroner, mens driftsresultatet var negativt med 95 millioner kroner og resultat før skatt negativt med 98 millioner kroner. Justert for engangskostnader knyttet til kontraktstermineringen i fjerde kvartal og restrukturering i første kvartal ble imidlertid driftsresultatet forbedret til -10 million kroner fra -55 millioner kroner i 2012.

Q-Free ser for seg relativt god utvikling i etterspørselen etter produkter og service og vedlikehold i veiprisingsmarkedet, men prosjektaktiviteten er fortsatt volatil og avhengig av et begrenset antall prosjekter som er beheftet med politisk risiko, finansieringsrisiko og usikker timing. Q-Free vil fortsette arbeidet med å bygge ny forretningsaktivitet innen avanserte transportstyringssystemer (ATMS), gjennom organisk vekst og oppkjøp.

Resultatforbedringsprogrammet som ble gjennomført i 2013 gjør at det nå kreves lavere omsetning for å gå ‘break-even’, men selskapet trenger fremdeles å bedre forholdet mellom inntekter og kostnader. Q-Free har derfor startet Strategi og Samarbeidsprosjektet QSC – Q-Free Strategy and Collaboration– som er utarbeidet for å øke grunnlaget for omsetningen, redusere risiko og forbedre internt samarbeid og effektivitet. Selskapet vil komme tilbake med mer informasjon om dette prosjektet i forbindelse med resultatpresentasjonen for første kvartal 2014.

Vedlegg: Presentasjon og rapport 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

CEO Thomas Falck, mobil: +47 468 00 767 

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global tilbyder av produkter og løsninger for Road User Charging og Advanced Transportation Management. Selskapet har om lag 290 ansatte og er representert i 18 land. Hovedkontoret ligger i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med tickeren QFR.

www.q-free.com

Twitter:@Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.