QFR: PLANLAGT RETTET EMISJON

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Trondheim, 22. oktober 2009 Q-Free ASA ("Q-Free" eller ”Selskapet”) har engasjert SEB Enskilda AS ("tilrettelegger") i forbindelse med en emisjon av nye aksjer rettet mot eksisterende aksjonærer, norske investorer og internasjonale institusjonelle investorer. Q-Free kan i den rettede emisjonen utstede inntil 5 100 000 aksjer, som tilsvarer ca 9,3% av utestående aksjekapital. Prisen vil bli fastsatt gjennom en book-building prosess. Minste ordre og allokering i den rettede emisjonen er satt til det antall aksjer som tilsvarer en samlet tegningspris på et beløp i NOK tilsvarende minimum EUR 50 000. Q-Free opplever økt oppkjøpsaktivitet og ser flere muligheter innenfor ITS (Intelligent Transport Systems) sektoren. Netto emisjonsproveny vil bli brukt til å styrke Q-Frees balanse for å kunne utnytte potensielle oppkjøpsmuligheter. Book-building perioden starter i dag (22. oktober 2009) kl. 17.30 (norsk tid) og lukker den 23. oktober 2009 kl. 08:30 (norsk tid). Selskapet kan imidlertid når som helst beslutte å lukke eller forlenge book-building perioden etter eget skjønn. De nye aksjene vil bli utstedt i henhold til fullmakt gitt til styret i Q-Free gjennom generalforsamlingsvedtak 18. mai 2009. * Se under for ytterligere informasjon. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Øyvind Isaksen, CEO, +47 90 87 63 98 Roar Østbø, finansdirektør, +47 93 24 51 75 www.q-free.com * Denne pressemeldingen er kun utarbeidet av informasjonshensyn og skal ikke utgjøre eller forstås som et tilbud om å kjøpe, selge, utstede eller tegne verdipapirer. Det er ei heller en anmodning om delta i et tilbud om å kjøpe, selge, utstede eller tegne noen verdipapirer. Det skal heller ikke foretas noe salg av verdipapirer i noen jurisdiksjon der slikt tilbud, anmodning eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovgivningen i slik jurisdiksjon. Spesifikt har aksjene det refereres til i denne meldingen ikke blitt, og vil ikke bli, registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 ("Securities Act"), eller i henhold til verdipapirlovgivningen i noen stat i USA, og vil bli tilbudt i USA bare til kvalifiserte institusjonelle kjøpere ( ”QIB”`), som definert i regel 144A i henhold til Securities Act (”Rule 144A”), gjennom datterselskap av tilrettelegger, i henhold til fritak fra registreringkravene som følger av § 4 (2) av Securities Act Rule 144A, og til visse ikke-amerikanske personer i offshore transaksjoner i henhold til Regulation S i Securities Act. Aksjene som tilbys vil være gjenstand for visse restriksjoner for overføring. Denne pressemeldingen kan inneholde visse forutseende uttalelser relatert til selskapets virksomhet og finansielle resultater og/eller industrien selskapet opererer innenfor. Forutseende uttalelser gjelder fremtidige omstendigheter og resultater og andre uttalelser som ikke er historiske fakta. Enhver forutseende uttalelse i denne pressemeldingen, herunder antakelser, meninger og oppfatninger - enten fra Selskapet eller sitert fra tredjeparter - er kun meninger og spådommer som er gjenstand for risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra enhver forventet utvikling. Verken Selskapet, tilrettelegger eller noen av deres tilknyttede selskaper eller rådgivere gir noen forsikring om at antakelsene som ligger til grunn for slike forutseende uttalelser er fri for feil; ei heller aksepterer noen av dem noe ansvar for den fremtidige nøyaktigheten av de oppfatninger det gis uttrykk for i denne pressemeldingen eller for at forventede utviklinger faktisk vil finne sted. Verken Selskapet eller tilrettelegger påtar seg noen forpliktelser til å oppdatere noen forutseende uttalelser eller å sørge for at disse bringes i samsvar med faktiske resultater. Denne pressemeldingen inneholder informasjon som er opplysningspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker