Norske bedriftsledere tar skylden for sosial dumping


P R E S S E M E L D I N G, Oslo 21. mai 2007


Ny, norsk arbeidsmarkedsundersøkelse:

Norske bedriftsledere tar skylden for sosial dumping

Norske bedriftsledere gir seg selv skylden for ”sosial dumping”, og synes begrepet er en riktig beskrivelse av gjestearbeid* i Norge. Til tross for dette mener halvparten av bedriftslederne at det er et problem at stadig flere gjestearbeidere jobber utenfor tariff. Et flertall på 56 prosent tror at lovfestet minstelønn i alle bransjer må til for å redusere omfanget av sosial dumping.

Samtidig mener den største gruppen ledere at nordmenn bør ha en bedre timelønn enn gjestearbeidere.

Det er noen av konklusjonene i en ny, omfattende arbeidsmarkedsundersøkelse, utført av InFact for bemanningsselskapet Proffice. Resultatene ble offentliggjort i dag. Proffice har undersøkt norske bedriftlederes forhold til sosial dumping, og bedt dem redegjøre for hvem som har ansvaret for at dette forekommer. Analysebyrået InFact har også intervjuet yrkesaktive nordmenn over 18 år om deres syn på samme tema. Undersøkelsen er landsrepresentativ, og ble gjennomført i april og mai i år. 1116 norske bedriftsledere og 1019 nordmenn har deltatt.

Tall fra undersøkelsen viser at norske bedriftlederes holdninger til gjestearbeidere som jobber utenfor tariff, er delte. En tredel av de spurte mener det er uproblematisk at gjestearbeidere ikke har tariff, mens flertallet – 54 prosent – synes dette er problematisk. Næringer som transport, handel og service aksepterer sosial dumping i større grad enn bedrifter innen helse og medisin og offentlig virksomhet.

– Etter at EU og EØS ble utvidet med til sammen 12 nye land fra Øst- og Mellom-Europa i 2004 og 2007, har utfordringen med billig, importert arbeidskraft til Norge økt betraktelig. Når gjestearbeidere ikke får samme lønns- og arbeidsvilkår som sine norske kolleger, snakker vi om sosial dumping. Vår undersøkelse viser at hele 56 prosent av norske bedriftsledere synes at sosial dumping er en riktig beskrivelse på gjestearbeidet i Norge, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice.

– Bedriftene er ansvarlige
I følge undersøkelsen mener halvparten av bedriftslederne at det er bedrifter og arbeidsgivere som kjøper tjenester fra gjestearbeiderne, som er hovedansvarlig for at gjestearbeidere jobber utenfor tariff i Norge. 14 prosent skylder på myndighetene, mens 12 prosent mener EØS-avtalen er ansvarlig. Bare 4 prosent mener gjestearbeideren selv har ansvaret.

– Det er lett å skylde på EØS-avtalen og norske myndigheter når debatten om sosial dumping går høylytt i det offentlige rom. Derfor er det interessant å se at flertallet av bedriftslederne skylder på ”seg selv”, sier Bergerud.

Nordmenn godtar sosial dumping
En undersøkelse blant nordmenn over 18 år om samme tema, viser at halvparten av de spurte tror sosial dumping forekommer i dagens arbeidsmarked i stor eller svært stor grad. Like mange mener det er uproblematisk at gjestearbeidere får dårligere lønninger enn nordmenn. Bare 3 av 10 av de spurte mener det er problematisk. Også den alminnelige nordmann legger ansvaret for underbetalte gjestearbeidere på bedriftene.

Tror på lovfestet minstelønn
Det finnes ingen offentlig minstelønn i Norge, og deler av arbeidsmarkedet dekkes ikke av tariffavtaler. I følge undersøkelsen mener flertallet av norske bedrifter, hele 56 prosent, at innføring av lovfestet minstelønn i alle bransjer er det mest effektive tiltaket for å redusere forekomsten av sosial dumping i Norge. 1 av 5 tror at holdningsendringer hos norske arbeidsgivere er det som skal til, mens like mange tror at begrensninger for utenlandske selskaper til å operere i Norge med lave lønninger er løsningen.
– Norges behov for arbeidskraft innenfor en del sektorer vil øke i tiden som kommer. Allerede er det manko på kvalifiserte ingeniører og helsepersonell her i landet. Norge vil både på kort og lang sikt ha behov for å hente inn utenlandsk arbeidskraft, og da er det viktig å synliggjøre så snart som mulig at vi som nasjon er en attraktiv, ryddig og samvittighetsfull arbeidsgiver. Å redusere omfanget av sosial dumping er noe også bemanningsbransjen, som Proffice er en del av, kjemper for, sier Per Bergerud.


* Merk: Respondentene er gjort oppmerksomme på at begrepet ”gjestearbeider” i undersøkelsen betyr ”importert arbeidskraft som ikke er fast bosatt i Norge, men som jobber her i kortere eller lengre perioder”.


Kontaktpersoner:
Adm. direktør Per Bergerud,
Tlf. 400 21 450, e-post per.bergerud@proffice.no

For hele undersøkelsen og/ eller rapporten Proffice§Arbeids§Markeds§Analyse (PAMA):
Markedssjef Lennette Lofsberg,
Tlf. 400 21 430, e-post lennette.lofsberg@proffice.no


Proffice er det nordiske bemanningsselskapet med 100 kontorer og mer enn 10.000 medarbeidere. Selskapet jobber innen vikarutleie, rekruttering, karriere- og utviklingsprogram. Proffice-aksjen er notert på Stockholmsbørsens nordiske liste, Small Cap-Industries. Med 30 kontorer er Proffice representert i hele landet.


Flere resultater fra undersøkelsene:
§ Både blant bedriftsledere og nordmenn generelt er oppfatningen at den gjennomsnittlige, akseptable timelønnen ligger betydelig lavere for en gjestearbeider enn for en nordmann. Mens minstelønnen til en nordmann bør ligge på inntil 150 kroner bør gjestearbeiderens ligge på inntil 100 kroner svarer respondentene.
§ 1 av 10 bedriftsledere mener dessuten at inntil 60 kroner er akseptabel timelønn for en gjestearbeider.
§ Innen offentlig virksomhet mener hele 6 av 10 at sosial dumping er en riktig beskrivelse av gjestearbeidet i Norge. Derimot er andelen innen administrasjon og økonomi bare 36 prosent.
§ 3 av 10 bedriftsledere tror at norske arbeidere med tariff kvalitetsmessig gjør en bedre jobb enn gjestearbeidere uten tariff. Bare 1 av 10 tror at gjestearbeideren gjør en bedre jobb.

§ 3 av 4 bedriftsledere mener at gjestearbeid utenfor tariff er mer akseptert i privat enn offentlig sektor.
§ 2 av 3 mener at gjestearbeid utenfor tariff er mer akseptabelt i sesongarbeid og kortere perioder enn for lengre perioder.
§ 2 av 3 mener at gjestearbeid utenfor tariff er mer akseptert i lavstatusyrker enn i høystatusyrker.
§ 1 av 2 mener at mindre bedrifter aksepterer gjestearbeid utenfor tariff i større grad enn større bedrifter.


------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=455232&fn=wkr0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker