205 personer anmeldt for trygdemisbruk

205 personer anmeldt for trygdemisbruk Trygdeetaten anmeldte 205 personer for trygdemisbruk de første åtte månedene i år, en økning på ca 13 prosent i forhold til samme periode i fjor. Hovedårsaken til økningen er at trygdeetaten har intensivert arbeidet mot trygdemisbruk. Foreløpige beregninger viser anmeldt trygdemisbruk på minst 30 millioner kroner til nå i år, noe som bare er fire millioner kroner mindre enn for hele 2002. - Folketrygden bygger på tillit. Vi ser derfor svært alvorlig på trygdemisbruk og har skjerpet kontrollen betydelig. Trygdeetaten må og skal ta affære straks vi avdekker mulig misbruk. Vi ser stadig flere saker med grovt bedrageri, sier trygdedirektør Arild Sundberg. Intensivering av kontrollen I 2001 intensiverte Rikstrygdeverket arbeidet med å forebygge og avdekke trygdemisbruk. Trygdeetaten har iverksatt flere aktiviteter som har til hensikt å innskjerpe kontrollen på risikobetonte utbetalinger og refusjoner. - Vi har i en periode sett stadig grovere og mer omfattende svindelsaker, både i forhold til fiktive arbeidsforhold, sykmeldinger og uførepensjoner, sier Sundberg. Misbruksteam En egen trygdemisbrukseksjon i Rikstrygdeverket og seks team rundt i landet på til sammen 30 personer, utreder komplekse og ressurskrevende saker. Vi ser eksempler på at stønadsmottakere samarbeider for å oppnå urettmessig utbetalinger, leger som utsteder fiktive attester/erklæringer, fiktive regninger fra tjenesteytere/leverandører og arbeidsgivere som bevisst benytter trygdede personer i sin virksomhet. - Erfaringene fra dette arbeidet brukes for å forebygge trygdemisbruk, ta initiativ til endring av lover og retningslinjer, og formalisere samarbeidet på tvers av offentlige etater innefor gjeldende regelverk, sier trygdedirektøren. Det er blant annet inngått samarbeidsavtaler med Skatteetaten, Statens Helsetilsyn og Arbeidstilsynet. Nær tredobling Antall anmeldelser er tredoblet siden Rikstrygdeverket intensiverte arbeidet i 2001. I de åtte første månedene i 2003 ble det anmeldt 205 personer, mens tilsvarende tall for 2000 var 71. Størst økning er det på anmeldelser vedrørende sykepenger, rehabliteringspenger og uførepensjon: 2. tertial 2000 - 2003 2000 2003 Sykepenger 9 50 Attføring og rehabiliteringspenger 5 24 Uførepensjon 9 34 Enslige forsørgere 31 70 75 uførepensjoner stoppet Hittil er 75 uførepensjoner stoppet som følge av en omfattende etterkontroll av uførepensjoner i Oslo-området. I disse sakene er det utbetalt ca 14.000 kr i gjennomsnitt hver måned, noe som betyr en årlig utbetaling på ca 12,6 mill. kroner. Den samlede forventede framtidige utbetlingen på for disse sakene er på 100 milli. kroner. Etterkontrollen ble gjennomført på bakgrunn av mistanke om at personer hadde fått uførepensjon ved å simulere sykdom, eventuelt ved å samarbeide med en lege for å oppnå stønad på uriktig grunnlag. 96 mistenkelige saker etter restaurantaksjoner 54 saker er under utredning etter at trygdeetaten har deltatt i fellesaksjoner sammen med flere offentlige etater. Noen ytelser er allerede stoppet. I tillegg er 42 saker sendt Aetat da det er mistanke om bedrageri av dagpenger. Videre ble det avdekket store mangler ved innrapportering til arbeidstakerregisteret - 150 personer var ikke innmeldt. For mer informasjon og kommentarer: Magne Fladby, leder av trygdemisbruksseksjonen i Rikstrygdeverket, 97 17 58 34 Se også www.trygdeetaten.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00060/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00060/wkr0003.xls misbrukstatistikk