Kraftig økning i anmeldelser av trygdemisbruk

Pressemelding fra Rikstrygdeverket: Trygdemisbruk 2003 Oslo, 9. februar 2004 Kraftig økning i anmeldelser av trygdemisbruk I 2003 anmeldte trygdeetaten 323 personer for trygdebedrageri, en økning på 20% i forhold til 2002. Anmeldelsene inneholder mistanke om bedrageri av 44 millioner kroner. I tillegg er det stoppet 80 uførepensjoner til en samlet verdi av ca 110 millioner kroner. - Trygdebedrageri er en kriminell handling mot fellesskapets midler og mot de mest grunnleggende velferdsordninger vi har i vårt samfunn. Derfor anmelder vi de personene som vi mener bevisst begår slike handlinger, sier trygdedirektør Arild Sundberg. Uførepensjoner stoppet 80 uførepensjoner er stoppet som følge av en omfattende etterkontroll av uførepensjoner i Oslo-området de siste 2 årene. Etterkontrollen gjennomføres på bakgrunn av mistanke om at personer hadde fått uførepensjon ved å simulere sykdom, eventuelt ved å samarbeide med en lege for å oppnå stønad på uriktig grunnlag. Nåverdien av disse pensjonene er om lag 110 millioner kroner. Organisert bedrageri De fleste sakene avdekkes gjennom interne kontrolltiltak i trygdekontorene. Strafferettslig vurdering og anmeldelse foretas av fylkestrygdekontorene. Kompliserte saker og mistanke om organisert trygdemisbruk utredes av trygdemisbruksseksjonen i trygdeetaten. Blant sakene finnes arbeidsgivere som bevisst benytter sykmeldte og uførepensjonerte til å utføre svart arbeidsinnsats, behandlere og tjenesteytere som bevisst tilegner seg mer refusjon enn de er berettiget til og leger som utsteder sykmeldinger og legeerklæringer på fiktivt grunnlag. - Vi ser svært alvorlig på slike saker. Dette er grove brudd på det grunnleggende tillitsforholdet som skal være mellom sentrale aktører i et velferdssystem. Stadig flere anmeldes for medvirkning til trygdebedrageri. Bedrageri anmeldes konsekvent, sier Sundberg. Flest uførepensjonister og enslige forsørgere Antall anmeldte personer som urettmessig mottar sykepenger har den største økningen i 2003. I 2003 ble 82 personer anmeldt, en økning på 17 personer. 97 personer ble anmeldt for urettmessig å ha mottatt stønad som enslig forsørger. Henholdsvis 60 og 39 personer ble anmeldt for urettmessig å ha mottatt uførepensjon og rehabiliteringspenger. Ubetinget fengsel 41 personer fikk ubetinget fengselsstraff for å ha mottatt urettmessig stønad i 2003, dvs ca 20% av de 194 sakene som ble ferdig behandlet hos politiet i 2003. Ca 50% av sakene som sendes politiet medfører en reaksjon fra rettsapparatet. I underkant av 5% blir frifunnet. Se vedlegg over typer saker og fordeling på fylker For mer informasjon og kommentarer: Seksjonssjef i trygdemisbruksseksjonen i Rikstrygdeverket Magne Fladby, tlf. 22 92 78 68, mob. 971 75 834 Informasjonssjef i RTV Tove Bø Laundal, 22 92 70 06, 95 02 88 04 For fylkesvis informasjon kan direktørene ved fylkestrygdekontorene kontaktes. Se også www.trygdeetaten.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/09/20040206BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/09/20040206BIT00820/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/09/20040206BIT00820/wkr0003.xls Vedlegg