Ny uførestønad skal hindre varig utstøting fra arbeidslivet

Pressemelding fra Rikstrygdeverket, 17. desember 2003 Ny uførestønad skal hindre varig utstøting fra arbeidslivet Tidsbegrenset uførestønad trer i kraft 1. januar 2004. Uføreordningen deles dermed i to; en varig uførepensjon og en tidsbegrenset uførestønad. Målet med den nye ordningen er å hindre varig utstøting fra arbeidslivet. Tidsbegrenset uførestønad kan innvilges for en eller flere perioder, der hver periode er fra ett til fire år. Ordningen gjelder bare nye søkere. Individuell plan - Målet er at personer som får tidsbegrenset uførestønad skal komme tilbake i arbeid eller arbeide mer i løpet av stønadsperioden. Det er viktig å motivere for dette på tidligst mulig tidspunkt, sier avdelingsdirektør i Rikstrygdeverket, Nanna Stender. I samarbeid med sin kontaktperson ved trygdekontoret skal brukeren utarbeide en individuell oppfølgingsplan. Planen skal inneholde delmål som hun eller han mener er gjennomførbare. Planen skal også synliggjøre aktuelle samarbeidspartnere utover trygdeetaten, som blant andre arbeidsgiver, kommunale instanser, Aetat og lege. Forebygging viktig Stender sier at arbeidet med å forebygge utstøting fra arbeidslivet er et viktig. - Vi tar et samlet grep for at enkeltmennesker skal få være i arbeid. Arbeidet med tidsbegrenset uførestønad må ses i sammenheng med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, det pågående arbeidet med å få flere uførepensjonister tilbake til arbeid og arbeidet med å prøve yrkesrettet attføring på et tidligere tidspunkt, sier Stender. - Vi har de siste årene erfart at det nytter å satse, selv i tider med høyere arbeidsledighet. Uførepensjonister som har ønsket å arbeide har fått mulighet til dette gjennom trygdeetatens og Aetats prosjekt "Tilbake til arbeid", understreker hun. Hvem kan få tidsbegrenset uførestønad? Tidsbegrenset uførestønad kan innvilges når framtidig funksjonsevne er usikker. - Det vil si når det ikke er muligheter for videre medisinsk behandling/rehabilitering eller attføring på kort sikt, men der det likevel er håp om at arbeidsevnen kan bedres på lengre sikt, sier Stender. For mer informasjon, kontakt Rikstrygdeverket: Informasjonsrådgiver Bente Kaldheim, 22 92 78 46, mobil 95926113 Se vedlagte faktaark. Se også www.trygdeetaten.no FAKTA · Tidsbegrenset uførestønad beregnes på samme måte som rehabiliteringspenger. Grunnlaget for beregningen fastsettes ut fra pensjonsgivende inntekt i året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten, eller ut fra gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt i de siste tre år før, dersom dette gir et høyere grunnlag · Tidsbegrenset uførestønad ytes med 66 prosent av grunnlaget for stønaden. · Minste årlige ytelse er 1,8 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet utgjør pr. 01.05.03: 56.861,- kroner. · Ved delvis tap av inntektsevne/arbeidsevne gis det en gradert ytelse som svarer til den del av inntekts-/arbeidsevnen som er tapt. Stønaden graderes i 5 prosent intervaller, dvs at den utgjør 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 eller 95 prosent av hel uførepensjon. · Tidsbegrenset uførestønad og pensjonsgivende inntekt kan til sammen ikke utgjøre mer enn tidligere inntekt. · For et medlem som får nedsatt arbeidsevne før fylte 26 år på grunn av alvorlig og langvarig sykdom, er minste ytelse 2,4 ganger grunnbeløpet pr. år. · Når det er gått ett år siden tidsbegrenset uførestønad ble innvilget, kan stønadsmottakeren ha en årlig pensjonsgivende inntekt på opptil grunnbeløp, (friinntekt), uten av uføregraden skal revurderes. Det samme gjelder for varig uførepensjon. · Tidsbegrenset uførestønad skattlegges som arbeidsinntekt og trygdeavgiften beregnes da etter samme prosent som for lønnsinntekt. · Tidsbegrenset uførestønad gir rett til særfradrag. · ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00020/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker