22 millioner kroner til kollektivtransport i distriktene

Bedre kollektivtilbud er viktig for bolyst og livskvalitet. Ved effektiv samordning mellom ulike forvaltingsnivåer og tilpasset organisering av transporttilbud, skal den statlige tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” stimulere til at midler blir brukt smart og effektivt, og føre til en vesentlig forbedring for de reisende. 

– Regjeringen vil bidra til etablering av gode kollektivtilbud for unge og eldre. Dette gjelder også i områder som er tynt befolket. Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag tildeler 22 millioner kroner til tiltak som skal styrke kollektivtransporten i distriktene.

2012 er sjette år på rad som Samferdselsdepartementet tildeler midler fra denne statlige tilskuddsordningen. I år får 39 prosjekter, fordelt på 11 fylker, tildelt midler fra ordningen. Fordelingen er slik:

Fylkeskommune Prosjekter og prosjekttildelinger (kr) Sum (kr)
Østfold -          Flexx - nytt system for bestillingstransport             3 825 000
Akershus -          Fylkeskryssende rushtidslinjer: 622 000
-          Trafikantinformasjon og designprogram: 235 000
-          Mobil billettering i distriktene: 1 193 000
-          Bestillingstransport for Eidsvoll (kveld): 50 000
            2 100 000
Oppland -          Helseruter i innlandet: 450 000
-          Gjøvik skysstasjon: 1 650 000
-          Informasjon, tekniske løsninger: 850 000
-          Bestillingstransport, Jevnaker: 400 000
-          Utredning av samordnet transport i Gudbrandsdalen: 250 000
-          Bestillingstransport, organisert av transportør: 50 000
            3 650 000
Hedmark -          Fra KID Tolga til KID Østerdalen: 1 350 000
-          Fra særreise til fellesreise: 450 000
            1 800 000
Buskerud -          Geilo stasjon - knutepunkt                500 000
Telemark -          Samordning av buss og bane i Telemark: 850 000
-          Sommerrute, riksveg 45. Sulaskarekspressen: 400 000 
            1 250 000
Aust-Agder -          Økt frekvens, Evje – Kristiansand: Kr 750 000
-          Bestillingstransport til Kilsund/Frosta: Kr 100 000
-          Økt frekvens til Evje/Bygland: Kr 170 000
            1 020 000
Hordaland -          Nytt rutetilbod Ullensvang: 200 000
-          Servicebuss i Sund: 80 000
-          Tingingsrute i Eidsfjord: 75 000
-          Samordna rute i Krossdalen: 45 000
-          Ungdomsrute Os – Hatvika: 25 000
-          Frisklivsrute i Fusa: 15 000
-          Serviceskyss i Øygarden: 65 000
-          Fleksibel rute på Fedje: 40 000
-          Snøggbåtbuss på Tysnes: 60 000
-          Ungdomsrute for Masfjorden: 125 000
-          Ungdomsrute for Granvin: 125 000
               855 000
Møre og Romsdal -          Ålesund, kollektivutredning: 400 000
-          Halsa, bestillingsdrosje: 300 000
-          Stordal, serviceskyss: 100 000
-          Giske, ringbuss: 400 000
            1 200 000
Nord-Trøndelag -          Tilbringertransport: 3 000 000
-          Servicetransport: 1 000 000
-          Samordning av offentlig betalte transporter: 500 000
            4 500 000
Finnmark -          Treningsrute, Tana og Nordkapp: 500 000
-          ”Over dørstokken”, serviceskyss: 500 000
            1 000 000
11 fylker  39 prosjekter           21 700 000

I tillegg er det satt av kr 300 000 til formidling, blant annet til å arrangere KID-konferansen 2012 i juni. Det har for 2012 kommet inn søknader fra 11 fylkeskommuner.  Søknadsbeløpene utgjør i alt 24,9 millioner kroner for til sammen 47 prosjekter. 

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) ble opprettet av regjeringen i 2007. Regjeringen har i Soria Moria I-erklæringen slått fast at det skal utvikles et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene.

Formålet med tilskuddsordningen er å vise hvordan kollektivtilbud kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. Målet er å gjennomføre tiltak på utvalgte steder og strekninger for å oppnå betydelig forbedring av tilbudet til de reisende i distriktene. Tre hovedhensyn ligger til grunn for prioritering av tilskudd:

  • ”Beste praksis” - skal ligge til grunn for gjennomføringen av tiltak med strukturert linjenett, bestillingstransport, knutepunkt m.v. for klar styrking av kollektivtilbudet.
     
  • Samarbeid - prosjekter som utnytter samarbeid mellom sektorene og forvaltningsnivåene for synergieffekter, kvalitetsforbedringer og/eller økonomiske besparelser, skal prioriteres.
     
  • Mobilitet - prosjekter som har kvaliteter for økt mobilitet, som utnytter trafikkgrunnlaget lokalt, og som bidrar til forbedret livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, skal prioriteres til kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Fylkeskommunene gjennomfører prosjekter med minst 50 prosent egenandel, slik at den statlige støtten kommer som et tillegg til, og ikke en erstatning for, midler fra lokale myndigheter.

For flere opplysninger om prosjektene, vennligst ta kontakt med de ulike fylkeskommuner.

Les mer om KID-ordningen på Samferdselsdepartementets nettsider

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16) 

Abonner