4,5 millioner kroner til kollektivtransport i distriktene i Nord-Trøndelag

Bedre kollektivtilbud er viktig for bolyst og livskvalitet. Ved effektiv samordning mellom ulike forvaltingsnivåer og tilpasset organisering av transporttilbud, skal den statlige tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” stimulere til at midler blir brukt smart og effektivt, og føre til en vesentlig forbedring for de reisende. 

- Prosjektene som får støtte i Nord-Trøndelag inngår som en del av kollektivtilbudet i hele fylket. Flere av prosjektene har ført til vekst i den ordinære kollektivtransporten, og årets midler skal bidra til at enda flere i fylket benytter kollektivtilbudene, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.  

Det statlige tilskuddet til kollektivtransporttiltak i Nord-Trøndelag for 2012 er på 4,5 millioner kroner. Midlene er fordelt slik:

-          Tilbringertransport: Kr 3 000 000

-          Servicetransport: Kr 1 000 000

-          Samordning av offentlig betalte transporter: Kr 500 000

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) ble opprettet av regjeringen i 2007. Regjeringen har i Soria Moria I-erklæringen slått fast at det skal utvikles et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene.

Formålet med tilskuddsordningen er å vise hvordan kollektivtilbud kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. Målet er å gjennomføre tiltak på utvalgte steder og strekninger for å oppnå betydelig forbedring av tilbudet til de reisende i distriktene. Tre hovedhensyn ligger til grunn for prioritering av tilskudd:

  • ”Beste praksis” - skal ligge til grunn for gjennomføringen av tiltak med strukturert linjenett, bestillingstransport, knutepunkt m.v. for klar styrking av kollektivtilbudet.
  • Samarbeid - prosjekter som utnytter samarbeid mellom sektorene og forvaltningsnivåene for synergieffekter, kvalitetsforbedringer og/eller økonomiske besparelser, skal prioriteres.
  • Mobilitet - prosjekter som har kvaliteter for økt mobilitet, som utnytter trafikkgrunnlaget lokalt, og som bidrar til forbedret livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, skal prioriteres til kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

 
Fylkeskommunene gjennomfører prosjekter med minst 50 prosent egenandel, slik at den statlige støtten kommer som et tillegg til, og ikke en erstatning for, midler fra lokale myndigheter.

For 2012 tildeler Sameferdselsdepartementet 21,7 millioner kroner til kollektivtransport i distriktene, fordelt på 35 prosjekter i 11 fylkeskommuner.

For flere opplysninger – vennligst ta kontakt med fylkeskommunen.

Les mer om KID-ordningen på Samferdselsdepartementets nettsider.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08 - 16)