620 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport i Trondheimsregionen

- De siste årene har kollektivtransporten tatt en stadig større andel av persontransporten i Trondheim. Det er gledelig, men befolkningsveksten og miljøutfordringene tilsier at enda sterkere grep må til for å løse transportutfordringene. Regjeringen ønsker derfor å bidra med nye midler for blant annet å gjøre kollektivtransporten bedre i Trondheimsregionen. 

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet ønsker å inngå en ny fireårig avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om tilskudd fra belønningsordningen på til sammen 620 millioner kroner. Avtalen skal gjelde for perioden 2013-16. I 2013 skal byområdet tildeles 110 millioner kroner og de tre siste 170 millioner kroner per år.

En forutsetning for avtalen er at Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune forplikter seg til at byområdet oppnår målet om at all trafikkvekst skal skje ved bruk av miljøvennlige transportmidler i avtaleperioden.  Dette er i tråd med målene i Stortingets klimaforlik fra 2012 og i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Formålet med den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal oppnås ved å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Samferdselsdepartementet inngikk fireårig belønningsavtale med Trondheimsregionen Byområdet ble da tildelt 370 millioner kroner.

 For flere opplysninger – se:

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Abonner