7,1 millioner kroner til mer tilgjengelig kollektivtransport i Oslo

​- Disse midlene skal bidra til å gjøre reisekvaliteten bedre for trikke- og T-banepassasjerer i Oslo, i tillegg til å gjøre tilbudet mer tilgjengelig.  Kollektivtilbudet spiller en avgjørende rolle for persontransporten i Oslo. Disse midlene vil komme mange reisende til gode.

Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har gitt Oslo kommune tilsagn om drøyt 7,1 millioner kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i 2011. 

Midlene er blant annet foreslått til å utbedre trikkeholdeplassene på Skøyen og Abbediengen, og til å planlegge og prosjektere oppgradering av holdeplassene  på Lilleakerbanen (trikkelinje 13) til høystandard. En del av tilskuddet er satt av til planlegging av universell utforming rundt T-banestasjonene Tøyen, Grønland, Jernbanetorget, Stortinget og Nationaltheatret. Justering av høydeavvik mellom plattform og T-banevogner vil være det viktigste tiltaket på disse stasjonene.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Vegdirektoratet administrerer ordningen.
42 millioner kroner er satt av til ordningen i 2011.

For mer informasjon – ta kontakt via:
• Samferdselsdepartementets pressevakt, tlf: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Abonner