90 millioner kroner til bedre tilrettelegging for kollektivtransport, gåing og sykling i Bergensområdet

- Det er utført en del godt areal-, plan- og tilretteleggingsarbeid for å forbedre framkommeligheten og miljøet i Bergensområdet. Sammenliknet med avtalen som staten har med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune for å øke kollektivtransporten og redusere bilbruken, er manglene ved det utførte arbeidet i 2011 såpass store at staten foreløpig ikke kan utbetale hele det avtalte beløpet på 150 millioner kroner for 2012.   

Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune blir tildelt 90 millioner kroner fra den statlige ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

Sammenliknet med søknad og inngått avtale er det behov for en avklaring av hva som er gjennomført i Bergensområdet, med spesiell vekt på tilrettelegging for kollektivtransport, utbygging av innfartsparkering for både bil og sykkel og reduksjon av parkeringsplasser. Det er også lagt opp til færre innfartsparkeringsplasser enn opprinnelig planlagt.

I forhold til avtalen med staten skulle det fattes vedtak om restriktiv virkemiddelbruk i løpet av 2011. Køprising/tidsdifferensierte bompenger var utgangspunktet i søknaden, og lå til grunn for fireårig avtale. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har i ettertid gjort vedtak om generelt høyere bompengetakster. Det må avklares nærmere om dette er tilstrekkelig til å nå målene i belønningsordningen.

Samferdselsdepartementet vil be Vegdirektoratet gjøre en ytterligere vurdering av disse forholdene. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til spørsmålet om ytterligere utbetaling i samsvar med avtalen når disse avklaringene foreligger.

Avtalen som staten har med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune gjelder til og med 2014. Med årets tildeling har Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune fått til sammen 160 millioner kroner siden den fireårige avtalen om tildeling av midler fra belønningsordningen ble inngått i 2011.

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette blir gjort ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Avtalene innenfor ordningen skal bidra til å bygge opp under målene i Klimaforliket og Soria Moria II-erklæringen.

I tillegg til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har Samferdselsdepartementet siden 2009 inngått fireårige avtaler om tildeling fra belønningsordningen med Kristiansandsregionen, Buskerudbyen og Trondheimsregionen.

For flere opplysninger - se:

  • Brev av 25. april 2012 fra Samferdselsdepartementet til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune (pdf)
  • Brev av 25. april 2012 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet (pdf)
  • Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2011 – 2014 (pdf)
  • Temasiden til Samferdselsdepartementet om belønningsordningen

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

 

 

Abonner