Bompenger for tunge lastebiler: Fortsatt gode rabattordninger

 - Dagens praksis for rabattordninger i bompengeprosjekter kan i stor grad videreføres. Dette er klart etter at norske myndigheter nå har forhandlet fram en egen norsk tilpassing til EU- regler som i juli i år ble inntatt i EØS-avtalen, opplyser samferdselsminister Marit Arnstad.

Tilpassingen betyr at man i Norge har fått viktige unntak fra en EU-bestemmelse om at rabattsatsene for tunge lastebiler (over 3,5 tonn) ikke skal være høyere enn 13 prosent på strekninger som inngår i Det transeuropeiske nettet, TEN.

Disse norske vegstrekningne inngår i dag i dette nettet:

 • E6 Svinesund (grense Sverige) - Oslo - Trondheim - Fauske - Kirkenes
 • E18 Ørje (grense Sverige) - Oslo - Kristiansand
 • E39 Kristiansand - Bergen - Ålesund - Trondheim
 • E16 Sandvika - Bergen
 • E14 Stjørdal (kryss E6) - Storlien (grense Sverige)
 • E10 Nygård (kryss E6) - Bjørnfjell (grense Sverige)
 • E75 Russeskaret - Utsjoki (grense Finland)
 • E105 Bjørkheim - Storskog (grense Russland)
 • Rv 23 Lier - Drøbak - Vassum.

EU-bestemmelsen, som er nedfelt i det såkalte Eurovignettdirektivet, gjelder ikke for bompengeringer i byområder.

Personbiler er ikke omfattet av direktivet.

- Fra Samferdselsdepartementet er det gjennom flere år arbeidet målrettet overfor EU-systemet for å få til unntak, særlig for bompengeinnkreving på TEN-strekninger der det er høye bompengetakster og der vegen også er svært viktig for lokaltrafikken. Slike unntak betyr mye for folk og næringsliv, særlig i distriktene. Dette arbeidet har nå gitt positive resultater, sier samferdselsministeren.

Unntak for eksisterende bompengeprosjekter
Med de unntak som er oppnådd fra norsk side vil kun to av dagens rabattordninger for tunge lastebiler bli direkte berørt av EU-bestemmelsen. Disse er:

 • E6 i Østfold
 • E18 i Agder

Her er det i dag ordninger med opptil 50 prosent rabatt. Innen utgangen av 2014 må gjeldende rabattordninger opphøre og erstattes med en rabatt under 13 prosent for tunge lastebiler. Det legges i begge prosjektene opp til at grunntakstene reduseres slik at gjennomsnittstaksten i praksis blir på samme nivå som i dag.

For andre av de eksisterende bompengeprosjektene i Norge vil man i framtida kunne beholde dagens rabattordninger og –satser.

Rabattordninger for nye, framtidige vegprosjekter
For nye, framtidige prosjekter på TEN-strekninger i Sør-øst Norge, det vil si fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder, må rabattsystemet være i tråd med direktivet. Veger som inngår i Det transeuropeiske nettet (TEN) i denne delen av landet, har gjennomgående betydelig internasjonal trafikk.

Her er prosjektene gjerne utbygging av lengre strekninger, med flere innkrevingspunkt. Det er blitt mer og mer vanlig med 10 prosent rabatt i slike prosjekter, slik at vi dermed allerede i dag langt på veg har en praksis som er i tråd med direktivet.

Utenfor disse fylkene vil det – for nye prosjekter på TEN-strekninger med mindre enn fem prosent internasjonal godstrafikk - være mulig å ha ordninger med satser på linje med dagens høye rabattsatser. Det er en forutsetning for unntak at det foreligger ”særnorske” forhold.

For mer informasjon - ta kontakt via:

 • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Abonner