Debattinnlegg fra samferdselsministeren: Ny tidsalder for jernbanen

Vi viser til oppslag og debatt i det siste om satsing på jernbanen. Unde rfølger innlegget "Ny tidsalder for jernbanen" av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Vi ser gjerne at det kommer på trykk så snart som mulig.  

Ny tidsalder for jernbanen

Av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Vi ser nå den største jernbanesatsningen siden 1800-tallet. Det blir gjort store investeringer over hele landet for å fornye, forenkle og forbedre jernbanen og gjøre toget mer attraktivt for pendlere og godstransport.            
                                                                      

Bevilgningene til jernbanen er rekordhøy, med spesielt kraftig vekst i vedlikehold/fornying. Bevilgningsmessig ligger vi foran skjema i Nasjonal Transportplan. Det er derfor noe spesielt når dagens opposisjon klager over for lave bevilgninger.

Jernbanebudsjettet for 2015 innebærer en økning på 12,1% sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2014. Satsingen på fornying øker med over 26%. De to budsjettene vedtatt etter valget (2014 og 2015) har jernbane og kollektiv hatt en budsjettvekst på 45% - fra nesten 12 mrd kr til nesten 18 mrd kr.

Vi bedrer togtilbudet
Det blir flere togavganger blant annet rundt Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi forlenger pendelen på Trønderbanen til å inkludere Melhus. Sørlandsbanen får tilnærmet doblet antall avganger. På Jærbanen og Saltenpendelen investeres det i bedre perronger for å kunne øke togkapasiteten. NSB får kjøpe inn dobbelt så mange nye togsett som planlagt, det betyr flere doble togsett i rushtiden – en viktig satsing for bedre fremkommelighet og økt komfort.

Vi øker investeringsnivået
Vi har nettopp startet opp et av de aller største samferdselsprosjektene på flere tiår - nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Det bygges ut og planlegges for fullt for videre utbygging av InterCity-strekningene Oslo-Skien/Lillehammer/Halden, og vi har besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av Intercitysatsingen på Østlandet. 
Ambisjonen er at InterCity-strekningene skal være fullt utbygd i 2030. Vi har sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn og dobbeltspor på Trønderbanen. Vi har startet planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen, og KVU om sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen. Målet er selvfølgelig å gi pendlerne enklere reisehverdag. I tillegg legger vi opp til en jernbanereform der kundeorientering, effektivitet, bedre organisering og konkurranseutsetting står i sentrum.                                                                                                                             

Satser på gods
På godssiden har vi satt i gang et samarbeid med Sverige, for å øke godsandelen på jernbanen. Vi har også forsert planleggingen av nye godsterminaler i Bergen og Trondheim. Og vi har iverksett ny organisering av terminalene, for å gjøre de mer kundevennlige. Alt dette for å få mer gods over fra veg til bane.

Å satse på jernbane er god framkommelighetspolitikk, det er miljøpolitikk og det er politikk for økt valgfrihet for den enkelte. Viktigst av alt: hverdagen blir enklere for folk flest. Behovene i jernbanesektoren er fortsatt store – det er ingen tvil om det. Mye må gjøres fremover. Vedlikeholdsetterslepet er stort, en stor innsats er nødvendig. Men jobben er i gang. Det er vi stolte av.

Abonner