Forslag om ny lov: Intelligente transportsystemer innenfor vegtransport, ITS-loven

- Målet med bruk av intelligente transportsystemer, ITS, er å utnytte eksisterende infrastruktur bedre og gi økt sikkerhet og brukervennlighet for person og godstransporten. ITS-loven gir et nødvendig rammeverk for arbeidet med fremtidens smarte løsninger og systemer innenfor vegsektoren.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om "Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m., ITS-loven".

Lovforslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Bestemmelsene i den nye loven skal gi hjemler for å fastsette forskrifter og krav som sikrer at ITS-applikasjoner, -tjenester og -systemer skal fungere samordnet og sammenhengende, både nasjonalt og på tvers av grenser i EØS-området, sier samferdselsministeren.

ITS i Norge

ITS er i bruk i alle deler av transportsektoren, og alle de statlige transportetatene er involvert i arbeidet med å utvikle og innføre ITS.

Samferdselsdepartementet har finansiert en rekke forskningsprosjekter innen intelligente transportsystemer, og i Nasjonal transportplan er ITS vurdert som et viktig virkemiddel for å effektivisere person- og godstransporten i Norge. Departementet gir hvert år støtte til interesseorganisasjonen ITS Norge, som koordinerer arbeidet for å øke nytteverdien av ITS i norsk transport.

For næringslivet betyr sømløs utveksling av informasjon mellom de ulike leddene i transportkjeden reduserte kostnader. Særlig for industri og næringsliv med store transportbehov, vil ITS kunne bety økt konkurransekraft.

Flere opplysninger: Prop. 149 L (2014-2015) Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m.

Se også:
Pressemelding 4. september 2014: - Smarte biler er bra for miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet
Pressemelding 4. desember 2014: Lov om intelligente transportsystemer (ITS) på høring

Bildet: Fra samferdselsministerens besøk på ITS-konferanse i Detroit 2014. Foto: SD/Reynir Jóhannesson

Multimedia

Multimedia