Hedmark: 1,8 millioner kroner til effektive og smarte kollektivtiltak

Bedre kollektivtilbud er viktig for bolyst og livskvalitet. Ved effektiv samordning mellom ulike forvaltingsnivåer og tilpasset organisering av transporttilbud, skal den statlige tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” stimulere til at midler blir brukt smart og effektivt, og føre til en vesentlig forbedring for de reisende. 

- Det vellykkede kollektivtransportprosjektet i Tolga skal videreutvikles, og erfaringene derfra skal brukes til å etablere gode kollektivtilbud i hele Østerdalen. Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Hedmark for 2012 tildeles 1,8 millioner kroner i statlig tilskudd til tiltak som skal forbedre kollektivtransporten i fylkets distrikter. Midlene er fordelt slik:

-          Fra KID Tolga til KID Østerdalen: Kr 1 350 000
-          Fra særreise til fellesreise (m/helse): Kr 450 000

Samarbeidsprosjektet ”Fra særrreise til fellesreise”, som Hedmark fylkeskommune har med Sykehuset Innlandet, vil i 2012 bestå av detaljplanlegging av et omfattende rutetilbud som forberedes lansert fra og med 2013.  Målet med arbeidet er å erstatte omfanget av lite kostnadseffektive spesialtransporter med bedre tilrettelagt og rimeligere kollektivtransport, samt å tilby brukerne et attraktivt og integrert tilbud.

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) ble opprettet av regjeringen i 2007. Regjeringen har i Soria Moria I-erklæringen slått fast at det skal utvikles et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene.

Formålet med tilskuddsordningen er å vise hvordan kollektivtilbud kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. Målet er å gjennomføre tiltak på utvalgte steder og strekninger for å oppnå betydelig forbedring av tilbudet til de reisende i distriktene. Tre hovedhensyn ligger til grunn for prioritering av tilskudd:

  • ”Beste praksis” - skal ligge til grunn for gjennomføringen av tiltak med strukturert linjenett, bestillingstransport, knutepunkt m.v. for klar styrking av kollektivtilbudet.
     
  • Samarbeid - prosjekter som utnytter samarbeid mellom sektorene og forvaltningsnivåene for synergieffekter, kvalitetsforbedringer og/eller økonomiske besparelser, skal prioriteres.
     
  • Mobilitet - prosjekter som har kvaliteter for økt mobilitet, som utnytter trafikkgrunnlaget lokalt, og som bidrar til forbedret livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, skal prioriteres til kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Fylkeskommunene gjennomfører prosjekter med minst 50 prosent egenandel, slik at den statlige støtten kommer som et tillegg til, og ikke en erstatning for, midler fra lokale myndigheter.

For 2012 tildeler Sameferdselsdepartementet 21,7 millioner kroner til kollektivtransport i distriktene, fordelt på 39 prosjekter i 11 fylkeskommuner.

For flere opplysninger – vennligst ta kontakt med fylkeskommunen.

Les mer om KID-ordningen på Samferdselsdepartementets nettsider.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16) 

Abonner