Hurtigarbeidende gruppe for videre utvikling av norsk jernbane

- Denne regjeringen satser på jernbane. Siden 2005 er bevilgningene til jernbane økt med 67 prosent. Vi er godt i gang med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Tre store investeringsprosjekter skal åpnes i 2011, og nytt togmateriell skal tas i bruk.

- Jeg setter nå ned en hurtigarbeidende gruppe for å forsikre meg om at vi løser oppgavene på en best mulig måte, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Hovedutfordringen på jernbanen er nedslitt infrastruktur og mye gammelt materiell. Gruppen skal identifisere, systematisere og analysere øvrige relevante utfordringer på jernbaneområdet. Den skal blant annet drøfte organiseringen av jernbanesektoren, ansvars- og samarbeidsforhold, kompetanse og regelverk som fremmer gode løsninger. Målet vårt er økt punktlighet og fornøyde brukere av jernbanen, sier samferdselsministeren.
 
Departementsråd Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet skal lede gruppen. Øvrige medlemmer: Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Jernbaneverket, konsernsjef Einar Enger, NSB AS, administrerende direktør Linda Bernander Silseth, Flytoget AS, leder av Statens jernbanetilsyn Erik Johnsen, en representant for ledelsen i Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) og ekspedisjonssjef Knut Rønning, Samferdselsdepartementet.  

Avdelingsdirektør Fredrik Birkheim Arnesen og underdirektør Cecilie Taule Fjordbakk, begge Samferdselsdepartementet, er sekretariat for gruppen.

Rapporten fra gruppen skal være ferdig 1. november 2011. Forslag og analyser i rapporten vil bli fulgt opp i forbindelse med blant annet framtidige forslag til statsbudsjett og vil dessuten være en del av grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. 

For flere opplysninger inkludert brev av 23. desember 2010 fra Samferdselsdepartementet:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/pressemeldinger/hurtigarbeidende-gruppe-for-videre-utvik.html?id=630104

Pressetelefon: 919 14 777

 

Abonner