Innlegg av samferdselsminister Arnstad om bompenger til jernbane

Vi viser til oppslag og debatt den siste tiden om bruk av bompenger til jernbaneprosjekter. Under følger innlegget "Fakta om bompenger til jernbane" av samferdselsminister Marit Arnstad. Vi ser gjerne at det kommer på trykk så fort som mulig.

Fakta om bompenger til jernbane

Av samferdselsminister Marit Arnstad

Det pågår for tiden en debatt om bompenger skal kunne brukes til jernbaneformål, slik man i dag bruker bompenger til kollektivtransport i Oslo. Loven åpner for dette der det vil gi en bedre framkommelighet for bilistene i samme område. I Nord- og Sør-Trøndelag har fylkespolitikerne tatt til orde for å bruke bompenger for en samlet utvikling av Trønderbanen og E6 gjennom Trøndelag. For at regjeringen skal kunne vurdere om man prinsipielt kan åpne for dette også utover de største byene, har Samferdselsdepartementet bedt om vurderinger fra Vegdirektoratet og Jernbaneverket.

Enkelte røster har hevdet at privatbilister og lastebilsjåfører i Nord-Norge og på Vestlandet kan risikere å måtte betale bompenger til delfinansiering av jernbaneprosjekter i andre deler av landet. Dette er selvfølgelig ikke riktig. For å oppsummere:

  1. Bompenger skal kun tas i bruk dersom det er et ønske om dette lokalt og skal kun brukes i de områdene der de kreves inn.
  2. Bompenger skal under ingen omstendigheter sendes til andre steder av landet. Ingen bilister i Nord-Norge eller Vestlandet vil altså måtte betale bompenger for prosjekter i Trøndelag eller i de store byene.
  3. Regjeringen har ikke tatt stilling til om man ønsker å åpne for bruk av bompenger til jernbane, men har bedt om å få en faglig vurdering. Vi må kunne gi lokale myndigheter som måtte ønske å bruke et slikt virkemiddel et gjennomtenkt svar.

Abonner