Kristiansandsregionen: Utbetaling av statlige midler til bedre kollektivtransport settes på vent

- Kristiansandsregionen har gjort mye bra for at flere skal reise kollektivt, gå og sykle. Kristiansand ser likevel ikke ut til å nå målene for å redusere biltrafikken. Om det skyldes manglende gjennomføring av restriktive tiltak eller sen gjennomføring av etablering av kollektivfelt, i samsvar med avtalen, er uklart. Utbetaling av 60 millioner kroner blir derfor satt på vent inntil flere av de planlagte tiltaka er iverksatt og restriktive tiltak i samsvar med avtalen er fulgt opp, seier samferdselsminister Kleppa.

Samferdselsdepartementet ber Kristiansandsregionen, bestående av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, om en nærmere vurdering av når målene forventes nådd og ber om tilbakemelding på dette innen 1. juni 2012. Gitt at avtalen med staten hadde blitt fulgt opp for 2011, skulle Kristiansandsregionen ha blitt tildelt 60 millioner kroner i 2012 fra den statlige ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

Kristiansandsregionen har hittil fått til sammen 225 millioner kroner siden den fireårige avtalen med staten om tildeling av midler fra belønningsordningen ble inngått i 2009. Den årlige tildeling er avhengig av at det legges fram dokumentasjon som viser at avtalen har blitt fulgt opp i foregående år.

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette gjøres ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Avtalene innenfor ordningen skal bidra til å bygge opp under målsetningene i Klimaforliket og Soria Moria II-erklæringen. Samferdselsdepartementet ser på denne type virkemiddel som viktige for å utvikle en effektiv og bærekraftig transport i byområdene.

I tillegg til Kristiansandsregionen har Samferdselsdepartementet siden 2009 inngått fireårige avtaler om tildeling fra Belønningsordningen med Trondheimsregionen, Buskerudbyen og Bergen.

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 25. april 2012 fra Samferdselsdepartementet til Kristiansandsregionen (pdf)
  • Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009 – 2012 (pdf)
  • Samferdselsdepartementets temaside om Belønningsordningen

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressekontakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

 

 

Abonner