Lokal drivstoffavgift i Tromsø: Forlenges i fire år, skal bidra til miljøvennlig og effektivt transportsystem

- Regjeringen går inn for å videreføre ordningen med lokal drivstoffavgift i Tromsø for å finansiere deler av arbeidet med å utvikle transportsystemet i kommunen. I statsråd i dag er det foreslått å videreføre ordningen fram til 31. juli 2016, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Inntekten av ordningen skal brukes til å delfinansiere Tromsøpakke 3, trinn 1, som omfatter blant annet:

  • Tiltak for gående, syklister og kollektivtransport, medregnet universell utforming
  • Tiltak for å bedre trafikksikkerheten på det fylkeskommunale og kommunale vegnettet i Tromsø
  • Midler til planlegging av det framtidige transportsystemet i Tromsø

Tromsøpakke 3, 1 trinn, finansieres ved lokal drivstoffavgift, kommunale og fylkeskommunale tilskudd og bevilgninger over statsbudsjettet.

I forslaget fra regjeringen er det lagt til grunn at midler fra den lokale drivstoffavgiften skal gå til tiltak på Stakkevollvegen. Midler fra Troms kommune skal i hovedsak også gå til dette formålet. Midlene fra Troms fylkeskommune skal i hovedsak finansiere tiltak for trafikksikkerhet og gang- og sykkelveger langs fylkesveg 53 og til tiltak for universell utforming. De statlige midlene skal brukes til å finansiere planleggingen av riksvegsystemet.

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon - ta kontakt via:  

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)