Miljøfartsgrenser skal følge vanlig reaksjonssystem for fartsovertredelser

- Vegtrafikk er den viktigste årsaken til dårlig lokal luftkvalitet. De foreslåtte endringene i vegtrafikkloven skal sikre at det ikke stilles mer tvil om bruk av miljøfartsgrenser som et virkemiddel i kampen for et bedre miljø og for befolkningens helse.

Det sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med lovforslaget om endringer i vegtrafikkloven som ble lagt fram i statsråd i dag.

De foreslåtte endringene skal klargjøre ytterligere at miljø, inklusiv beskyttelse av befolkningens helse, er et såkalt allment hensyn i vegtrafikkloven, også for vegmyndighetenes fartsgrensesetting.

Lovendringene skal også klargjøre at overtredelser av miljøfartsgrenser skal følge det vanlige reaksjonssystemet for fartsovertredelser. Dette omfatter også tilleggsreaksjonene prikkbelastning og tap av førerrett.

Bilistene vil altså bli møtt med samme reaksjoner om de bryter en miljøfartsgrense som om de bryter en vanlig fartsgrense.

Det vil være opp til vegeier og skiltmyndighet å vurdere innføring av miljøfartsgrenser på de enkelte vegstrekningene, som for eksempel gjeninnføring av miljøfartsgrenser i Oslo.

Bakgrunn for lovforslaget: Miljøfartsgrenser i Oslo
I 2004, etter gjentatte overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdi for svevestøv, ble det innført et prøveprosjekt med miljøfartsgrense på riksveg 4 i Oslo. Fartsgrensen på strekningen ble her satt ned fra 80 km/t til 60 km/t i piggdekksesongen. Gode resultater fra dette forsøket ledet til at miljøfartsgrense også ble innført på Ring 3 i 2006 og på strekningen Framnes – Lysaker på E 18 i 2008.

Statens vegvesens oppsummeringsrapport Miljøfartsgrense i Oslo 2004-2011 viser at prosjektet har gitt positive resultater, både for miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Etter at det ble stilt spørsmål om miljøfartsgrenser hadde det nødvendige hjemmelsgrunnlaget i vegtrafikkloven, ble det startet en prosess for å klargjøre og synliggjøre hjemmelsgrunnlaget for bruk av miljøfartsgrenser bedre. Som et ledd i denne prosessen, erstattet Statens vegvesen vinteren 2012 miljøfartsgrensen på 60 km/t med en fast fartsgrense på 70 km/t på riksveg 4 og Ring 3 og fartsgrense 80 km/t på E18.

For flere opplysninger - se:

For mer informasjon  - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)