Møre og Romsdal: 7,5 millioner til knutepunkt og holdeplasser for alle

- Midlene skal gå til ombygging av knutepunktet Garnes og oppgradering av to holdeplasser i Molde sentrum samt busslommen ved Ulfsnes i Aure kommune. Dette vil gjøre det enklere å reise kollektivt for flere, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Molde og Aure har til sammen fått tilsagn om 7 555 000 kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i 2012. Molde kommune har fått tilsagn om 675 000 kroner, Aure kommune har fått tilsagn om 260 000 kroner, og Møre og Romsdal fylkeskommune har fått tilsagn om 6,6 millioner kroner.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen. 


For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Abonner