Ny grunnrutemodell trinn to: Flere togavganger fra desember 2014

- De største og viktigste endringene i trinn to av ny grunnrutemodell i Østlandsområdet gjennomføres som planlagt fra desember 2014. Det betyr et bedre eller like godt togtilbud for de aller fleste passasjerene i området, til tross for de varslede forsinkelsene i den nødvendige infrastrukturutbyggingen.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at det nå er klart hvilke rutetekniske endringer som likevel kan gjennomføres som planlagt fra desember 2014.

Det var i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014 (Prop. 1 S Tillegg 1 2013-2014)) at regjeringen varslet at Høvik stasjon og vendeanlegg ikke ville bli ferdig som planlagt i desember 2014, på grunn av forsinkelse hos Jernbaneverkets leverandør av nytt signalanlegg, Thales.

Siden da har Jernbaneverket sammen med NSB arbeidet med å begrense de negative konsekvensene forsinkelsen vil ha for reisende og berørte togselskaper, og nå er resultatet klart:

De største og viktigste endringene i trinn to av ny grunnrutemodell kan gjennomføres som planlagt. Det er

  • Deling av IC-pendelen Lillehammer-Skien til to pendler med delvis overlapp: Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer.
  • Kvartersfrekvens for lokaltog som stopper på alle stasjoner mellom Lillestrøm og Asker.

Dette betyr at kunder på strekningen Asker-Lillestrøm får ett knutepunktstoppende tog mer i timen i hver retning og dermed fast timinuttsfrekvens for knutepunktstoppende tog hele dagen. Kunder som benytter fullstoppende lokaltog på denne strekningen får samtidig doblet sitt tilbud fra to til fire avganger per time i hver retning.

Reisende til/fra Eidsvoll får tre avganger i timen – én mer enn i dag.

Stasjonene Asker, Sandvika, Lysaker og Skøyen får dermed forbedret sitt togtilbud med tre avganger ekstra hver time i hver retning fra desember 2014.

- Regjeringen er opptatt av å bedre folks hverdagsreiser, den reisen vi tar 200 ganger i året. Ruteomleggingen vi når får på plass fra desember 2014 bidrar til dette. Svært mange mennesker vil nå få et bedre tilbud. Det er jeg glad for.

Noen forbedringer blir forsinket

I trinn to av ny grunnrutemodell er det planlagt forlengelse vestover for noen lokaltog fra Ski og grunnrutetog fra Moss. Disse skal stoppe på Stabekk i stedet for på Skøyen som i dag.  Dette kan ikke gjennomføres før Høvik stasjon og vendeanlegg er ferdigstilt, tidligst i april 2015.

Dårligere enn i dag for noen få

Uten den planlagte snumuligheten på Høvik, oppstår det en kapasitetsbrist for vending av tog på Skøyen. Dette løses ved at noen innsatsavganger i rush fra og til Mysen og Ski snur på Oslo S i stedet for på Skøyen, slik at kunder på disse avgangene må bytte tog på Oslo S dersom de skal lenger vest eller kommer derfra. Dette gjelder rundt 540 personer og kun fram til Høvik vendeanlegg står ferdig.

En annen negativ konsekvens er at det som følge av deling av IC-pendelen Lillhammer-Skien vil bli noe lavere kapasitet (enkle i stedet for doble togsett) på enkelte avganger på denne strekningen fram til nye togsett kan bli faset inn på strekningen. Av samme årsak vil noen flere avganger enn i dag bli dekket med buss mellom Skien og Larvik.

Alt i alt vil innføringen av ny grunnrutemodell trinn to gå nesten som planlagt, til tross for forsinkelsene hos Jernbaneverkets leverandør. Noen passasjerer får ikke planlagte forbedringer riktig ennå, mens noen få får et noe dårligere tilbud enn i dag fram til vendeanlegget på Høvig er på plass og nye tog kan fases inn.